(057) 392-15-78
(057) 706-39-66

Стратегія розвитку КЗОЗ ХМК №2

Погоджено
Директор Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації
________________ О. В. Галацан
«____» ___________ 2016 р.
 
 
 
 
 
 
 
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Комунального закладу охорони здоров’я
Харківського медичного коледжу №2 
на 2016 – 2021 р.
 
 
 
 
 
 
 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Основні напрями соціальної політики в Україні визначили об’єктивну необхідність реформування системи охорони здоров’я і медичної освіти, як важливої ланки підготовки компетентних медичних фахівців. Місце та роль середніх медичних працівників у практичній медицині, їх функції зростають у зв’язку з основними завданнями, які стоять сьогодні перед системою охорони здоров’я:
розвиток соціальної медицини;
розширення об’єму допомоги хворим на дому;
запровадження хоспісів;
надання палеативної допомоги в умовах зростання онкозахворювання та СНІДу;
забезпечення права на вищу освіту громадянам, які потребують соціального захисту.
Вирішення цих завдань вимагає нових шляхів розвитку всієї медичної галузі, адаптації до ринкових економічних умов, надання якісно нових освітньо-кваліфікаційних послуг. У зв’язку з цим Харківський медичний коледж №2, керуючись Конституцією України, Законами України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Концепцією Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір», Указами Президента України №161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики» та №212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Статуту коледжу. 
Традиційно Харківський медичний коледж №2, створений в 1937 році, був зорієнтований на потреби лікувальних установ не лише Харківщини, а й інших регіонів України. За роки свого існування навчальний заклад підготував більш як 15 тисяч молодших спеціалістів для системи охорони здоров’я. 
Комунальний заклад охорони здоров’я Харківський медичний коледж № 2 діє на підставі власного Статуту (нова редакція), який затверджено Головою Харківської обласної ради 14.03.2016 року та погоджено Директором департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.
Навчальний заклад має право на здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальностями:
223 Медсестринство з ліцензованим обсягом прийому 240 осіб (ліцензія серії АЕ № 636032 видана 10.03.2015 р.) 
221 Стоматологія з ліцензійним обсягом прийому 90 осіб (ліцензія серії АЕ № 636032 видана 10.03.2015 р.) 
Підготовка іноземних громадян за базовими спеціальностями в межах ліцензованих обсягів відповідних спеціальностей.
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.
Підвищення кваліфікації, спеціалізація молодших медичних спеціалістів у галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальностями 223 Медсестринство, 221 Стоматологія, з ліцензійним обсягом 2000 осіб (ліцензія серії АЕ № 636032 видана 10.03.2015 р.)
До структури коледжу входять 3 відділення денної форми навчання,     8 циклових предметних комісій. 
Загальний контингент студентів складає 860 осіб, в тому числі за держзамовленням – 562 особи. Проведення систематичної різноманітної за формами профорієнтаційної роботи дозволяє забезпечити конкурсний прийом на всі спеціальності. 
Таким чином, складається передумова для створення сильного контингенту студентів та підготовки висококваліфікованих фахівців. 
Базою комплектування контингенту студентів є школи міста та районів Харківського регіону, суміжних областей. За останні роки здійснюється працевлаштування випускників за держзамовленням, для найбільш обдарованої молоді забезпечуються направлення в ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації: Харківський державний медичний університет, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Національний фармацевтичний університет, Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава) та інші. 
В коледжі працюють 74 викладачі, з них 50 - викладачів вищої та першої категорії, 1 кандидат медичних наук, 20 викладачів – методистів. На теперішній час проводиться робота щодо укладання договорів про співробітництво з Національним фармацевтичним університетом, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківською медичною академією післядипломної освіти з метою удосконалення навчально-виховного процесу, розвитку науково-дослідницької роботи, впровадження ступеневої медсестринської освіти.
 Важливим напрямом для подальшого розвитку коледжу є підвищення рівня фахової підготовки молодших спеціалістів на основі впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій. Серед них значне місце займає кредитно-модульна система підготовки спеціалістів, яка враховує вимоги Міжнародної  стандартизації в контексті реформування вищої освіти. З усіх дисциплін фахової підготовки створений банк контролюючих та навчальних програм із застосуванням комп’ютерних  технологій, що дозволяє раціонально та продуктивно використовувати навчальний час.
РЕСУРСНІ МОЖЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗВИТКУ
Для забезпечення організації навчального процесу на рівні сучасних вимог в коледжі створена відповідна навчально-матеріальна база, яка постійно поповнюється сучасними засобами навчання та наочності. 
Навчально-виховний процес в коледжі відбувається в двох корпусах. Загальна площа приміщень - 6836 м2, що становить біля 9 м2 на одного студента.
Функціонує 15 аудиторій, 29 сучасно обладнаних навчальних кабінетів та 12 лабораторій для проведення практичних занять, тренінговий центр та тренажерні кабінети для відпрацювання мануальних навичок. Існує спортивний та тренажерний зали, актова зала, гуртожиток на 69 місць, бібліотека з загальним фондом 65806  примірника, читальний зал на 30 місць, буфет.
В коледжі сформований викладацький колектив, який продовжує удосконалювати справи своїх попередників, а також впроваджує передовий досвід та сучасні технології навчання. Викладачі активно працють над втіленням в життя концепції реформування медсестринської освіти. Цей процес відбувається завдяки тісній співпраці коледжу з іншими медичними закладами міста, регіону та України.
Систематично ведеться робота щодо підвищення ділової кваліфікації викладачів. Для викладачів спеціальних та професійно-орієнтованих дисциплін вона здійснюється на ФПК НМУ ім. О.О. Богомольця міста Києва, кафедрах Харківської медичної академії післядипломної освіти та Харківського національного медичного університету, а стажування – на базах лікувально-профілактичних закладів міста Харкова. Викладачі соціально-гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін підвищують кваліфікацію на базі КВНЗ «Харківської академії неперервної освіти» та Харківського національного педагогічного університету ім. 
Г.С. Сковороди. 
Науково-методичні роботи викладачів мають високу оцінку фахівців обласного рівня та неодноразово були відзначені на виставках, конференціях, семінарах районного, міського та регіонального рівнів.
Викладачі та студенти коледжу приймають активну участь у міжнародних, обласних конкурсах та конференціях. А саме: 
Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція»Вища освіта в Україні в умовах європейської інтеграції: стан, проблеми і перспективи» (Європейський університет, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, жовтень – листопад 2014 р.);
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Чоловіче – жіноче: гармонія чи відчуження» (Харківський базовий медичний коледж №1, 14 листопада 2014 р.);
Науково-практичний семінар для викладачів стоматологічних дисциплін коледжів та медичних училищ «Сучасні аспекти профілактики стоматологічних захворювань у підготовці зубних гігієністів» (Київ, 20-21 листопада 2014 р.);
Всеукраїнська науково-практична конфренція «Компетентнісно орієнтовний підхід до освіти» (Харківська гуманітарно-педагогічна академія, 4 грудня 2014 р.);
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики» (Харківський національний університет внутрішніх справ, 5 грудня 2014 р.);
V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного смпеціаліста» (Сумський медичний коледж, січень – лютий 2015 р.);
Обласна науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ р.а. Харківського регіону «Застосування інноваційних технологій змісту навчання у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації» (Харківський базовий медичний коледж №1, 10 лютого 2015 року);
Обласна науково-методична конференція педагогічних працівників «Сучасні методи та навчальні технології фундаментальної підготовки молодших спеціалістів» (коледж Національного фармацевтичного університету, 27 лютого 2015 р.);
Науково-методичний семінар «Формування та розвиток культури безпеки професійної діяльності кваліфікованих робітників» (Київський інститут ПТО НАПН України, 19 березня 2015 р.);
ІХ Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова), квітень 2015 р.); 
ІV Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна політика міст: історія та сучасність» (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, жовтень 2015 р.);
Всеукраїнська щорічна науково-методична інтернет – конференція, присвячена Дню заснування Черкаського медичного коледжу (жовтень – листопад 2015 р.);
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки» (Національна академія Національної гвардії України, листопад 2015 р.);
семінар для викладачів фізичного виховання ВМНЗ І – ІІ рівнів акредитації «Сучасні технології організації занять студентів з фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ р.а.» (Харківський медичний коледж №1, грудень 2015 р.);
семінарі для викладачів педіатрії «Харчування нового життя. 1000 днів» (Харківський медичний коледж №1, грудень 2015 р.).
Одним із провідних підрозділів коледжу, який забезпечує якісну підготовку молодших спеціалістів є бібліотека. В межах бібліотеки працює сучасний читальний зал на 30 посадкових місць. 
Фонд бібліотеки комплектується відповідно до вимог навчального плану і навчальних програм. 
Загальний фонд бібліотеки складає 65806 примірників. 
Велика увага приділяється використанню внутрішніх резервів навчального закладу. Наявність різноманітних технічних засобів навчання, спеціальної відео- та проекційної техніки створює умови для своєчасного забезпечення студентів методичними рекомендаціями, посібниками для самостійної роботи, опорними конспектами тощо. Викладачі та студенти коледжу мають доступ до всесвітньої мережі Internet, де розміщено сайт коледжу. 
Джерелами додаткового фінансування коледжу є:
надання платних освітніх послуг;
створення благодійного фонду;
оренда приміщень.
Всі кошти, які отримуються за рахунок бюджетного фінансування направляються на забезпечення діяльності коледжу і розвиток його матеріальної бази. 
Починаючи з 1995 року, коледж проводить підготовку студентів з числа іноземних громадян за базовими спеціальностями. 
Для надання допомоги в одержанні вищої освіти громадянам, які потребують соціального захисту, з 1996 року розпочато підготовку зубних техніків з числа інвалідів з вадами слуху. 
В 1999 році відбувся перший набір студентів з вадами зору за кваліфікацією медична сестра – масажист.
Практична підготовка студентів здійснюється па підставі нормативних документів: наказу № 93 МОН України "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" від 8.04.1993р.; наказу МОЗ України № 690 від 07.12.2005р. "Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації", наказу ХОДА №644 від 25 грудня 2015 р. “Про закріплення закладів охорони здоров’я базами практичного навчання студентів медичних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на 2016-2020 р.р.”.
Практичне навчання проходить на базах лікувально-профілактичних закладах міста Харкова. Всього обладнано 9 навчальних кімнат, загальною площею 250 м2. Виробнича та переддипломна практика здійснюється на 57 лікувальних базах міста і області.  
За останні роки відмічається позитивна тенденція розвитку соціальної сфери коледжу. В навчальному закладі створені соціально-побутові умови для навчання, відпочинку і розвитку особистості медичного фахівця. 
 
ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ
Вирішення найважливіших проблем медичної освіти можливе лише за умови підготовки висококваліфікованих фахівців. 
Якість медичної освіти передбачає: 
високий професіоналізм викладачів;
оснащеня навчально-виховного процесу;
особисту орієнтацію студента на оволодіння обраною професією.
Через це основними концептуальними напрямами розвитку коледжу є:
1) Забезпечення відбору найбільш підготовленої та професійно зорієнтованої молоді. З цією метою запровадити анкетування, тестування майбутніх абітурієнтів.
2) Розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази на основі комп’ютеризації навчального процесу. З цією метою забезпечити створення банку навчальних та контролюючих програм з усіх дисциплін, передбачених навчальними планами, створення авторських навчальних відеофільмів.
3) Поліпшення навчально-методичної бази щодо самостійної роботи студентів. Стосовно цього питання розробити пакети завдань для обов’язкової самостійної позааудиторної роботи студентів, активізувати роботу провідних викладачів щодо видання опорних конспектів з дисциплін.
4) Вдосконалення роботи з підбором викладацького складу. З цією метою залучати до навчального процесу викладачів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, забезпечити контрактну систему найму на роботу педагогічних та керівних працівників.
5) Реалізація проблем формування особистості фахівців з установкою на розвиток української державності, виконання чинного законодавства, почуття патріотизму. Стосовно цього питання втілювати в навчально-виховний процес положення Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.
6) Збереження традицій коледжу. Завершити роботи щодо створення музею медсестринства. Зберегти високий рейтинг коледжу за результатами ліцензійного іспиту “КРОК - М”  та досягнення студентів коледжу на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності “Ескулап”.
7) Розвиток міжнародних зв’язків в галузі медичної освіти. З цією метою продовжити співпрацю з Міжнародним центром гуманітарних програм при МОЗ України, налагодити зв’язок з Представництвом коледжу МакЮена (Канада) в м. Києві стосовно методичного забезпечення навчання студентів. 
8) Робота щодо забезпечення права на вищу освіту громадян пільгового контингенту. Стосовно цього питання створити всі умови для навчання в коледжі та самоудосконалення студентів, що потребують соціального захисту (сиріт, інвалідів, малозабезпечених, чорнобильців).
9) Підвищення ефективності профілактичної стоматологічної служби. З цією метою забезпечити стоматологічні заклади спеціалістами кваліфікації гігієніст зубний для своєчасної профілактики стоматологічних захворювань, зокрема у дитячих закладах та громадян, що потребують соціальної допомоги.
 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
1. Спеціальність 223 Медсестринство.
 Підготовка фахівців з цієї спеціальності забезпечена достатньо високим рівнем навчально-методичної та матеріально-технічної бази, але у зв’язку з реформуванням медсестринської освіти, Національною програмою розвитку медсестринства: 
у зв’язку з уведенням триступеневої системи підготовки медсестер “молодший бакалавр” – “бакалавр” – “магістр медсестринства” забезпечити належним чином виконання освітньо-професійних програм;
у зв’язку з введенням змін до сестринської освіти та введенням нових дисциплін здійснити розробку відповідного навчально-методичного забезпечення: робочих навчальних програм, навчальних посібників, опорних конспектів, методичних рекомендацій тощо;
залучати до навчально-виховного процесу провідних спеціалістів в галузі медичної освіти та практичної медицини;
використовуючи наявну навчально-методичну та матеріально-технічну базу, розпочати підготовку медичних сестер за спеціалізацією “медична сестра – соціальний працівник”.
2. Спеціальність 221 Стоматологія.
В медичному коледжі здійснюється підготовка фахівців за кваліфікацією – зубний гігієніст. Для подальшого підвищення якості підготовки фахівців з цієї спеціальності необхідно організувати:
чітке виконання освітньо-професійної програми та забезпечення рівня знань у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця;
створення навчально-методичної бази: робочих навчальних програм, навчальних посібників, опорних конспектів, методичних рекомендацій тощо;
співпрацю з провідними спеціалістами в галузі стоматологічної освіти та стоматологічної служби.
Таким чином, з огляду на основні концептуальні напрями розвитку коледжу є реальним вирішення проблеми ступеневої підготовки фахівців медичного профілю. Педагогічний колектив та науково-педагогічні працівники мають багатий досвід з підготовки фахівців медичного профілю. Навчальний заклад має розвинену навчально-методичну та матеріальну базу. Діє система практичного навчання, яка забезпечує вимоги стандартів освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 
 
 
 
Директор КЗОЗ ХМК №2                                        Е.В. Хомченко