(057) 392-15-78
(057) 706-39-66

Щорічний звіт директора КЗОЗ ХМК №2

ЗВІТ
про діяльність директора
Комунального закладу охорони здоров’я
Харківського медичного коледжу №2
 
ХОМЧЕНКА ЕДУАРДА ВІКТОРОВИЧА
 
за 2015 рік
 
м. Харків – 2016 р.
 
 Загальна характеристика навчального закладу 
 
Харківський медичний коледж №2 було відкрито у 1937 році, як зуболікарську школу. Школа готувала зубних лікарів та зубних техніків.
У 1954 році з метою подальшого поліпшення підготовки середніх медичних працівників школу реорганізовано в Харківське медичне училище №2.
У 1982 році було організоване вечірнє відділення для медичних сестер.
У 1990 році на вечірньому відділенні відкрита спеціальність «стоматологія ортопедична», де готували зубних техніків.
З переходом України на нові ринкові відносини ХМУ №2 укладає договір з обласним центром зайнятості про перекваліфікацію осіб, що мають повну середню освіту і перебувають на обліку в центрі зайнятості.
У 1995 році училище здійснило перший набір іноземних студентів.
У 1996 році відбувся перший набір студентів з вадами слуху за спеціальністю «зубний технік».
В 1999 році перший набір студентів з вадами зору за спеціальністю «медична сестра-масажист».
У 2002 році училище одержало ліцензію на нововведену спеціальність «стоматологія» (помічник лікаря-стоматолога).
В 2005 році за розпорядженням голови Облдержадміністрації за № 649 від 15.12.2005 року «Про реорганізацію медичних училищ у медичні коледжі» Харківське медичне училище №2 реорганізовано в медичний коледж №2.
З 2007 року здійснюється набір за спеціальністю «Стоматологія» кваліфікацією «зубний гігієніст»;
З 2008 року відкрито відділення підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та відділення з підготовки до вступу у ВНЗ України.
Студенти нашого коледжу відзначаються високим професіоналізмом, про що свідчать наші досягнення:
 
 
 
І місце на Регіональному конкурсі фахової майстерності зі спеціальності «Сестринська справа» у м. Харкові в 2010 році;
І місце на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності зі спеціальності «Сестринська справа» у м. Києві в 2010 році;
І місце на Регіональному конкурсі фахової майстерності зі спеціальності «Сестринська справа» у м. Харкові в 2011 році;
ІV місце на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності зі спеціальності «Сестринська справа» у м. Києві в 2011 році;
І місце на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності «Кращій гігієніст зубний 2012р.» зі спеціальності «Стоматологія» у м. Харкові в 2012 році.
На нараді керівників вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації при Міністерстві охорони здоров’я України, що відбулась 3-4 жовтня 2013 року у місті Львів, під час аналізу роботи ВНЗ КЗОЗ Харківський медичний коледж №2  увійшов в десятку кращих.
КХЗОЗ Харківський медичний коледж № 2 є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, власну гербову печатку та інші атрибути юридичної особи. 
КЗОЗ ХМК № 2 має Довідку про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України № 21 – Д – 121 від 11.02.2008 р.
Навчальний заклад має право на здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальностями:
223 «Медсестринство» з ліцензійним обсягом прийому 240 осіб;
221 «Стоматологія» з ліцензійним обсягом 90 осіб;
Підготовка іноземних громадян за базовими спеціальностями. 
КЗОЗ ХМК № 2 здійснює підготовку фахівців за денною формою навчання за спеціальностями:
223 „Медсестринство“ на основі базової загальної середньої освіти, термін підготовки 4 роки;
 
223 „Медсестринство” на базі повної загальної середньої освіти, термін підготовки 3 роки;
 
223 „Медсестринство“ на базі повної загальної середньої освіти для дітей з вадами зору, термін  підготовки 3 роки;
 
221 „Стоматологія“ на базі повної загальної середньої освіти, термін підготовки 2 роки;
 
221 „Стоматологія” на базі повної загальної середньої освіти, термін підготовки 3 роки.
 
КЗОЗ Харківський медичний коледж № 2 діє на підставі власного Статуту. Статут містить: повну назву ВНЗ, юридичну адресу, дату прийняття про створення, права та обов’язки власника, обсяг цивільної правоздатності ВНЗ, права та обов’язки керівника, джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна; порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності; концепцію освітньої діяльності; порядок внесення змін до статуту вищого навчального закладу.
Основними джерелами фінансування коледжу є:
місцевий бюджет;
кошти юридичних та фізичних осіб, одержані коледжем як відшкодування витрат на підготовку фахівця;
прибутки від здачі в оренду вільних приміщень.
Навчально-виховний процес в коледжі відбувається в двох корпусах. Загальна площа приміщень – 6836 м2, що становить біля 9 м2 на одного студента.

Загальна характеристика

КЗОЗ  Харківського медичного коледжу № 2

 

№ п/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів

330

 

- молодший спеціаліст

330

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

871

у т.ч. за формами навчання:

 

- денна

871

3.

Кількість навчальних груп

35

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, разом:

2

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 

- молодшого спеціаліста

2

5.

Кількість кафедр (циклових предметних комісій), разом:

8

З них випускових:

4

6.

Кількість факультетів (відділень), разом:

2

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв. м)

6836

З них:

 

- власні:

4081,8

 

- орендовані:

2665,7

8.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв. м.)

88,49

9.

Інше

-

 

 

У 2015р. проведений набір студентів за спеціальностями:

 

Галузь, шифр і назва спеціальності

Ліцензований

обсяг

Фактичний прийом

Всього

За держ-замовленням

1201 Медицина

 5.12010102

„Сестринська справа”,

в т.ч. з вадами зору

240

 

 

182

140

 5.12010106

„ Стоматологія ортопедична”

 

60

 

 

60

-

 5.12010104

„Стоматологія”

30

6

-

ВСЬОГО

330

248

140

 

КЗОЗ ХМК №2 перший в Харківському регіоні серед вищих медичних навчальних закладів І-ІІ р.а. розпочав підготовку іноземних громадян за напрямом підготовки 1201 «Медицина» за базовими спеціальностями.
Втілення в навчально-виховний процес кращих надбань Української системи медичної освіти і міжнародного досвіду цілком відповідає державній політиці в сфері охорони здоров′я, переходу до принципово нової якості вищої медичної освіти, потенціал якої буде спрямовано на вирішення пріоритетних питань вітчизняної охорони здоров′я.
 
 Формування контингенту
 
Формування контингенту студентів у коледжі здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за №1390/26167, Правил прийому до КЗОЗ ХМК №2 на 2015 рік.
Прийом до коледжу здійснюється на основі «Правил прийому до Комунального закладу охорони здоров’я Харківського медичного коледжу №2 на 2015», які затверджені директором коледжу і погоджені з МОН України відповідно до графіку погодження.
До КЗОЗ ХМК №2 приймаються громадяни України з повною та базовою загальною середньою освітою в межах ліцензованого обсягу, у порядку, передбаченому законодавством. 
Вимоги до рівня освіти вступників:
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами конкурсного балу, що складає суму балів результатів зовнішнього незалежного оцінювання з біології, української мови та літератури, творчого конкурсу з ліплення та середнього балу додатку до атестату;
на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою за результатами конкурсного балу, який складається з результатів вступних випробувань з біології (тестування), української мови (тестування) та середнього балу із додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту (за 12-бальною шкалою);
КЗОЗ ХМК №2 здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.
Профорієнтаційна робота організована відповідно до плану роботи приймальної комісії, який затверджується на засіданні Педагогічної ради коледжу. На виконання плану та заходів приймальної комісії адміністрацією, приймальною комісією, викладачами коледжу впродовж навчального року проводиться значна профорієнтаційна і агітаційна робота в школах та медичних установах щодо залучення молоді на навчання. Інформація про коледж розміщується в інформаційному довіднику «Вищі навчальні заклади України».
На початку навчального року на засіданні педагогічної ради було розглянуто питання профорієнтаційної роботи. Вони включаються в плани роботи всіх циклових комісій, відділень. Викладачі закріплюються за окремими районами, де вони протягом року проводять профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах. Для координації профорієнтаційної роботи в коледжі створена комісія з профорієнтаційної роботи. Комісія, перед початком навчального року, складає і ухвалює план роботи та з перших місяців навчального процесу приступає до його реалізації. 
Починаючи з жовтня місяця в коледжі проводяться “Дні відкритих дверей”, інформація про які розповсюджуються засобами масової інформації області та міста.
У профорієнтаційній роботі бере активну участь Рада студентського самоврядування, яка залучає студентів старших курсів під час проходження виробничих та переддипломних практик у різних районах області проводити профорієнтаційну роботу за місцем проходження практики .
Використовуючи сучасні інформаційні технології, в коледжі відкрито доступ користувачів до Інтернет-мережі, є електронна пошта, діє сайт коледжу, який вміщує інформацію за такими рубриками: «Абітурієнту», «Студенту», «Про нас», «Галерея», «Контакти», «Форум».
Інформація про навчальний заклад та правила прийому була надрукована в центральному виданні „Довідник ВНЗ України”, місцевій та регіональній пресі. 
В останні роки для удосконалення профорієнтаційної роботи коледж бере активна участь в профорієнтаційних заходах Харківського міжрегіонального центру зайнятості, таких як „Калейдоскоп професій”, „Ярмарка професійних пропозицій ” та інші. 
Активна робота проводиться серед батьківської громадськості щодо роз’яснення основних напрямків реформування вищої медичної освіти, Програми розвитку медсестринства України на 2011-2016 роки, основ європейської освітньої інтеграції – Болонського процесу, Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні до 2015 року.  
Профорієнтаційна робота проводиться цілеспрямовано за напрямками:
індивідуальна робота викладачів з учнями випускних класів загальноосвітніх шкіл;
індивідуальна робота студентів з молодшим медичним персоналом під час проходження виробничої практики у клініках міста;
робота зі студентами по підтримці і розвитку традицій коледжу;
агітаційні виступи студентів коледжу перед випускниками загальноосвітніх шкіл;
індивідуальна робота викладачів – дактилологів та класних керівників груп студентів з вадами зору в спеціалізованих інтернатах для дітей з вадами слуху та зору;
участь в спеціалізованих профорієнтаційних виставках для абітурієнтів міста та області;
робота із засобами масової інформації (реклама в газетах, на телебаченні, в довідниках, на сторінці сайту КЗОЗ ХМК № 2);
«Дні відкритих дверей»;
з 2008 року робота відділення з підготовки до вступу у ВНЗ;
поширення інформаційних бюлетенів та листівок.
Прийом на навчання до КЗОЗ ХМК № 2 проводиться у відповідності до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України. 
Організація і проведення вступних випробувань, а також зарахування до коледжу здійснюється згідно з Правилами прийому, на основі рішення приймальної комісії, за наказом директора, що формується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, яка введена у роботу приймальних комісій  ВНЗ І-ІІ р.а. з 2012 р. 
Зарахування проводиться в першу чергу на місця державного замовлення з урахуванням умов позаконкурсного вступу та рейтингом конкурсного балу.  Ділова документація приймальної комісії ведеться згідно з вимогами законодавчих і нормативних актів за типовими формами навчально-методичної документації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 384 від 29.03.2012(зі змінами) і включає: журнал реєстрації заяв осіб, які вступають до навчального закладу, опис особової справи, розписку про прийняті документи приймальною комісією вступників, протоколи засідання приймальної комісії, особові справи абітурієнтів, звітну документацію тощо. 
Адміністрацією та викладачами КЗОЗ ХМК №2 постійно проводиться робота, спрямована на збереження існуючого контингенту студентів. З цією метою здійснюються наступні заходи: 
ознайомлення студентів нового набору з «Правилами внутрішнього розпорядку КЗОЗ ХМК №2», вимогами до підготовки та проведення занять у коледжі;
відвідування занять адміністрацією коледжу з метою ознайомлення з рівнем індивідуальної підготовки студентів нового набору;
організація та проведення консультацій та додаткових занять з дисциплін, що викликають труднощі у студентів, у т.ч. першого року навчання;
проведення індивідуальної роботи завідувачем відділення зі студентами нового набору, які отримують незадовільні оцінки;
розгляд на засіданнях педагогічної ради коледжу питань, що стосуються проблем навчання та виховання студентів;
проведення зборів груп студентів за підсумками роботи за місяць, семестр та навчальний рік за участю представників адміністрації.
В коледжі достатньо  актуальним  є питання збереження  контингенту. Постійно на порядку денному засіданнях адміністративної та педагогічної рад, стоять питання успішності та відвідувань занять студентами. Запрошують на такі заходи проблемних студентів, підтримуються постійні зв’язки з батьками, як у формі індивідуальних зустрічей, так і батьківських зборів.
 
 Кадрове забезпечення
 
Якісні та кількісні показники кадрового забезпечення здійснюються через систему підбору кадрів, які забезпечують навчально-виховний процес у коледжі, і здійснюються відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Статуту коледжу, колективного договору. 
Підготовку фахівців у коледжі забезпечує як викладацький склад штатного складу, так і викладачі з погодинною оплатою, які працюють у лікувальних закладах охорони здоров’я міста Харкова, що дозволяє максимально ефективно поєднувати навчальний процес з практичним навчанням  студентів.
Робота з педагогічними кадрами у КЗОЗ Харківському медичному коледжі № 2 здійснюється на підставі діючих законодавчих та нормативно-правових актів, наказів Міністерства охорони здоров’я і Міністерства освіти і науки України, а також згідно з нормативними, керуючими матеріалами.
До навчально-виховного процесу залучаються спеціалісти з вищою спеціальною освітою та кандидати наук. 
Штатних викладачів – 74 особи.

Загальна кількість викладачів

В т.ч. штатних

В т.ч. сумісників, сумісників-погодинників

Вища категорія

В т.ч. к.м.н.

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

Вища категорія

В т.ч. к.м.н.

І категорія

ІІ категорія

Спеціаліст

74

40

 

1

10

5

19

15

2

5

2

1

100%

54

 

1,4

13,5

6,8

11,4

21

2,8

7

2,8

1,4

 

Організація атестації педагогічних працівників, як важливого фактора підвищення рівня якісного складу викладачів, проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
Питання атестації педагогічних працівників розглядаються на засіданнях атестаційної комісії, на засіданнях методичної ради, засіданнях предметних (циклових) комісій. Розроблено графік проходження чергової атестації викладачами коледжу на п’ять років. Кожного року складається і затверджується графік проведення атестації, план заходів з підготовки до атестації викладачів. Відповідно до затверджених і розподілених обов’язків, атестаційна комісія вивчає систему роботи викладачів, які атестуються, і заслуховують їх звіти, дається оцінка їх професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей. 
Атестація педагогічних працівників коледжу відбувається за принципом демократизму, доступності, колегіальності, відкритості. На підставі всебічного аналізу педагогічної діяльності, рівня фахової підготовки і професійної компетентності, думки батьків, студентів, атестаційна комісія приймає рішення.
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестаційні матеріали викладачів, які рекомендуються на вищу категорію чи педагогічні звання, розглядаються атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту охорони здоров’я та атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
У коледжі діє чітка система підвищення кваліфікації. Викладачі підвищують свій професійний рівень на факультетах підвищення кваліфікації у КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця, Харківській медичній академії післядипломної освіти, Харківському національному медичному університеті. 
Впродовж перших трьох років роботи викладачі підвищують свою педагогічну майстерність у школі молодого викладача при КЗОЗ ХМК №2. План підвищення кваліфікації викладачів, який передбачає проходження ФПК кожні 5 років, виконується на 100%. Це відіграє значну роль у забезпечені якості навчально-виховного процесу, сприяє якісній кадровій підготовці викладачів на сучасному рівні.
Після проходження ФПК викладачі звітують на засіданнях адміністративної ради, педагогічної ради, методичної ради, методичних об’єднань, передають досвід з позитивних напрямків викладання, отриманий під час навчання на ФПК, пропонують свої методичні розробки, рекомендації тощо. Копії документів про підвищення кваліфікації знаходяться в особових справах викладачів у відділі кадрів коледжу.

Навчальні роки

Всього штатних викладачів

Кількість викладачів підвищили

кваліфікацію

Усього підвищили

кваліфікацію

На ФПК

Методом стажування

План (люд.)

%

до штатних

%

виконання за рік

План (люд.)

%

виконання

План (люд.)

%

виконання

2010/2011

64

11

100

13

100

21

32,8

100

2011/2012

67

14

100

21

100

30

44,8

100

2012/2013

65

16

100

10

100

26

40

100

2013/2014

72

8

100

5

100

11

15,3

100

2014/2015

74

8

100

12

100

20

27

100

 

 

 

 

За результатами атестації:

 

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

 

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

абс

%

Всього штатних викладачів:

64

100

67

100

65

100

72

100

74

100

Вища категорія, серед них:

33

51,6

36

53,7

37

56,9

38

52,8

40

54

- кандидатів медичних наук

1

1,6

1

1,5

1

1,5

1

1,4

1

1,4

- звання «методист»

14

21,9

18

26,9

20

30,8

19

26,4

20

27

- звання «старший викладач»

1

1,6

1

1,5

1

1,5

1

1,4

1

1,4

Перша категорія

17

26,6

14

20,9

13

20

14

19

10

13,5

Друга категорія

4

6,2

5

7,5

4

6,2

4

6

5

6,8

Спеціаліст

10

15,6

12

17,9

11

16,9

16

22,2

19

25,7

Навчальний процес
 
У коледжі є затверджений в установленому порядку навчальний план з підготовки медичних сестер, згідно з яким розроблений робочий навчальний план, в якому визначений графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та підсумкового контролю, терміни їх проведення.
Розклад занять складено на підставі робочого навчального плану та у відповідності до інструктивних листів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Розклад аудиторних занять забезпечує виконання робочого навчального плану в повному обсязі.
Викладання і забезпечення дисциплін здійснюється відповідно до типових навчальних програм, затверджених МОЗ та МОН України і становить 100 %. 
Навчальний процес в КЗОЗ ХМК № 2 проводиться у відповідності до Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, директивних документів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, Статуту вищого навчального закладу, інших нормативних документів галузі освіти і медицини.
Провідну роль в підвищенні якості підготовки молодших медичних спеціалістів відіграє навчально-науково виробничий комплекс, утворений з Харківським національним медичним університетом, Куп’янським медичним коледжем ім. М. Шкарлетової та Ізюмським медичним коледжем. Рада комплексу координує навчально-наукову та методичну діяльність коледжу, проходження всіх видів практик. З радою навчально-наукового комплексу погоджуються плани занять, до проведення яких запрошуються наукові працівники ХНМУ.
Відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми зі спеціальності, діючих навчальних планів, графіку навчального процесу, робочих навчальних планів та програм дисциплін, розроблені комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, методичні рекомендації та методичне забезпечення позааудиторної самостійної роботи студентів. Розклад занять складається своєчасно і згідно діючих нормативних вимог. 
Розклад занять передбачає системність та послідовність вивчення дисциплін з тижневим навантаженням 36 годин, який повністю відповідає робочому навчальному плану, графіку навчального процесу та санітарно-гігієнічним нормам. Існуючий розклад занять створює оптимальні умови для забезпечення різноманітної діяльності студентів на заняттях та поза ними.
З метою здійснення контролю за проведенням навчально-виховного процесу та якістю підготовки фахівців щорічно складається план внутрішнього контролю коледжу, згідно якого передбачено поточний, рубіжний контроль, контроль кінцевого рівня. Для забезпечення різних видів контролю розроблено і впроваджено комп’ютерне тестування, задачі, ситуаційні та творчі завдання, проводяться контрольні роботи, підсумкові атестації, контрольні заміри практичних навичок. Згідно плану внутрішнього контролю коледжу протягом навчального року передбачено і проводиться відвідування занять головами циклових комісій, методистом, завідуючими відділеннями, заступниками директора.
Методична робота в навчальному закладі регламентується Положенням про методичну роботу Харківського медичного коледжу №2, Положенням про методичну раду, оформлено методичний паспорт навчального закладу, в якому систематизовано всю навчально-методичну роботу педагогічних працівників. Центром методичної роботи є методичний кабінет, де зосереджені інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали узагальнення передового досвіду викладачів, зразки діючої документації, дидактичні матеріали тощо. З метою організації більш кваліфікованого рівня роботи голів циклових комісій, підвищення методичного рівня викладачів, поширення передового педагогічного досвіду, а також сучасних досягнень педагогічної та медичної науки, навчально-методичну роботу планується координувати з Радою навчально-науково-виробничого комплексу та іншими науковими партнерами.
В коледжі приділяється увага якості ведення облікової документації. За всіма напрямками діяльності розроблена організаційно-плануюча документація:
єдиний план роботи;
плани робіт структурних підрозділів;
єдиний план-графік внутрішньоколеджного контролю; 
перелік діючих програм на навчальний рік;
графік навчального процесу;
розклад семестрових іспитів;
матеріали роботи ДКК;
протоколи засідань педагогічних рад; 
протоколи засідань методичних рад;
журнали навчальних занять;
річний звіт коледжу;
статистичні форми звітності (2-3 НК) тощо.
Облікова документація відповідає певним вимогам: ведеться чітко, послідовно, містить всю інформативну частину.
Дослідження науково-методичної бази, прогнозування, планування, організація, облік, контроль та корегування методичної роботи з усіх форм та напрямків підготовки спеціалістів здійснює педагогічна та методична ради коледжу.
Педагогічна рада проводиться 1 раз на два місяці. Склад педагогічної ради, затверджується директором на початку навчального року. 
Протягом 2015 року педагогічна рада розглядала:
підсумки результатів ліцензійного екзамену «Крок-М «Сестринська справа»;
затвердження заходів щодо ліквідації недоліків ліцензійного екзамену «Крок-М «Сестринська справа»;
підсумки навчально-виховної та методичної роботи по впровадженню в навчальний процес новітніх технологій навчання;
план заходів щодо покращення рівня підготовки фахівців;
питання підвищення кваліфікації та атестації викладачів;
заходи щодо проведення іспитів, державної атестації випускників, ліцензійного іспиту;
стан дисципліни (динаміку пропусків занять) та питання відрахування студентів, їх причини.
Засідання педагогічної ради оформлені протоколами у відповідному порядку; винесені рішення, вказані строки виконання і відповідальні особи.
З метою координації та систематизації роботи циклових, предметних комісій по удосконаленню педагогічної майстерності, втілення передового досвіду в коледжі створена методична рада. Засідання методичної ради проводиться 1 раз на 2 місяці.
За 2015 рік методичною радою розглядались питання:
про модульний та підсумковий контроль з використанням ЕОМ; 
про роботу щодо придбання сучасних інформаційних посібників (аудіо, відео, комп’ютерних програм, електронних підручників);
про роботу циклових комісій щодо методичного забезпечення навчального процесу комп’ютерними навчальними і контролюючими програмами;
про створення, використання наочності та мультимедійних засобів навчання;
про вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду кращих викладачів;
про організацію та проведення конкурсів, виставок творчих робіт студентів, конференцій, семінарів, круглих столів;
контроль ведення навчально – методичної документації.
Таким чином, питання, які розглядаються на педрадах і методрадах, засіданнях циклових комісій, відображають роботу педколективу: підвищення педагогічної майстерності кадрів, активізація науково-дослідницької роботи, впровадження сучасних технологій навчання, шляхи підвищення якості професійної  підготовки молодших спеціалістів.
Коледж постійно приймає участь у щорічних обласних виставках педагогічних технологій, викладачі є дипломантами обласних науково-практичних конференціях-презентаціях, семінарах, круглих столах, які проводяться за ініціативою Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Застосовуючи нові інформаційні технології, коледж має 2 комп’ютерні класи, створено банк комп’ютерних тестових програм, відеотека навчальних відеофільмів на теми: “Швидка допомога”, “Розтин трупу по Шору”,  “Тіло людини”, “Виготовлення протезів з керамічним покриттям”, “Анатомія”, “Анатомія-2” та інші. Створений банк навчальних та контролюючих тестових програм з дисциплін природничо-наукового циклу, професійноорієнтованих дисциплін “Патологічної анатомії і патологічної фізіології”, “Основ фармакології та медичної рецептури”, “Основ медсестринства”, “Медсестринства у внутрішній медицині”, “Медсестринства в хірургії”, “Медсестринства в педіатрії”, «Медсестринства в акушерстві», «Медсестринства в гінекології» та інші.
У структурі коледжу організовано 7 циклових комісій та 1 предметна комісія.

Назва циклової комісії

 

1.

ЦК соціально-економічних та гуманітарних дисциплін

 

2.

ЦК терапевтичних дисциплін

 

3.

ЦК хірургічних дисциплін та вузьких спеціальностей

 

4.

ЦК основ медсестринства та массажу

 

5.

ЦК загальноосвітніх дисциплін

 

6.

ЦК природничо-наукових дисциплін

 

7.

ЦК стоматологічних дисциплін

 

8.

ПК фізичного виховання

 

 

Основними завданнями циклових комісій є вдосконалення методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи; вивчення та пропаганда передового досвіду у навчально-виховній роботі.
У коледжі розроблені заходи щодо підготовки до проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М. Сестринська справа».
Заходи, спрямовані на запобігання випадків незадовільного складання Державного ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа»:
складено банк тестових завдань ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа»;
ведеться поетапна підготовка до ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа»:
визначення початкового рівня знань шляхом проведення контрольного тестування,
проведення додаткових консультацій викладачами клінічних дисциплін протягом навчального року,
визначення кінцевого рівня знань та складання рейтингу успішності студентів;
використання тестових завдань ліцензійного іспиту під час проведенні поточного та підсумкового контролю на практичних та теоретичних заняттях;
використання електронного банку тестових завдань ліцензійного іспиту Крок М. для самостійної підготовки студентів;
визначення групи ризику студентів з низьким рівнем успішності та проведення з ними індивідуальних занять;
робота класних керівників з батьками студентів випускних груп;
обговорення процесу підготовки та результатів іспиту Крок М. на засіданнях педагогічної та методичної рад.
поповнення матеріально-технічного оснащення кабінетів клінічних дисциплін.

Проведення відкритих занять та заходів

в Комунальному закладі охорони здоров’я Харківському медичному коледжі №2

в 2014 – 2015 навчальному році

№ №

П. І. Б.

викладача

Дисципліна

Тема

Дата

1.      

Подгорна О.Б.

Історія України

Розвиток культури в 20-ті роки ХХ сторіччя

Листопад 2014 р.

2.      

Замазій А.Є.

Чепурна Н.О.

Виховна година

«Твоє життя – твій вибір»

Листопад 2014 р.

3.      

Вараксіна О.В.

Основи правознавства

Вечір правових знань

25.11.14 р.

4.      

Рубан Л.С.

Конференція

«Голубки в білих халатах»

27.11.14 р.

5.      

Костяна Т.О.

Круглий стіл

«Новий календар щеплень в Україні – сучасні можливості імунопрофілактики»

Грудень 2014 р.

6.      

Олійник О.М.

Мартинова Т.В.

Науково-практична конференція

«Стрес та його наслідки. Методи виходу із стресового стану»

Грудень 2014 р.

7.      

Скібіна О.І.

Карсім Л.В.

Студентська конференція

«Здоровим бути модно»

Грудень 2014 р.

8.      

Кущ Л.І.

Круглий стіл

«Лихоманка у дітей – найчастіший синдром у дітей»

Грудень 2014 р.

9.      

Марченко В.П.

Фізичне виховання

«Розвиток фізичних якостей»

Лютий 2015 р.

10.            

Кущ Л.І.

Круглий стіл

«Пам'ятайте про хворого – головний обов'язок сімейної медсестри»

Лютий 2015 р.

11.            

Костяна Т.О.

Студентська науково-практична конференція

«Дитячі хвороби: Коли ми про них дізнаємось?»

Березень 2015 р.

12.            

Костяна Т.О.

Круглий стіл

«Сучасний стан проблеми гельмінтозів у дітей. Питання діагностики та лікування»

Березень 2015 р.

13.            

Жмурко С.Г.

Кіріафіді Н.М.

Березіна А.В.

Юнік С.Б.

Некрасова О.В.

Негіпа С.А.

Олійник О.М.

Снєдков О.М.

Обласна студентська конференція

«Сучасний підхід до надання невідкладної допомоги в екстремальних умовах»

Березень 2015 р.

14.            

Почепцов Є.В.

Студентська конференція

«Методи поліпшення здоров'я з точки зору медико-біологічної науки»

Березень 2015 р.

15.            

Руднєва Н.І.

Чепурна Н.О.

Кіріафіді Н.М.

Студентська конференція

«Вроджені вади у дівчаток»

Квітень 2015 р.

16.            

Жукова Т.В.

Профілактика стоматологічних захворювань

«Профілактика стоматологічних захворювань у дитячому віці»

Квітень 2015 р.

17.            

Красюк І.Ю.

Фрамакологія та медична рецептура

Конкурс знавців лікарських рослин

Квітень 2015 р.

18.            

Перебейнос А.О.

Конференція

«Комп'ютер «за» і «проти»

Квітень 2015 р.

19.            

Агнаєва О.М.

Конкурс - вікторина

Per aspera ad astra

Квітень 2015 р.

20.

Гетманенко С.В.

Інтелектуальна гра

«Знай свій організм»

Квітень 2015 р.

21.

Ткаченко Т.В.

Конференція

«Генетичні особливості онтогенезу»

Квітень 2015 р.

22

Макаренко О.М.

Фізичне виховання

Легка атлетика

Жовтень

2015 р.

23

Маркова В.Т.

Король А.А.

Анатомія людини, основи медсестринства

«Серцево-судинна система людина. Актуальні питання»

Жовтень 2015 р.

24

Жадан Т.П.

Основи медсестринства

«Діючі накази МОЗ України». Круглий стіл для викладачів і студентів за участю заст. головного лікаря з медсестринства міськ. лікарні №13 Макаренко О.Г.

Листопад 2015 р.

 

25

Тєлєгіна А.А.

Основи медсестринства

Професійний конкурс на кращу медсестру серед студентів ІІ курсу відділення «Сестринська справа»

Листопад 2015 р.

 

26

Бавикіна Т.П.

Основи медсестринства

Тематичний лекторій для студентів ІІ курсу „ВІЛ та небезпека зараження СНІДом”.

Листопад 2015 р.

 

27

Тураєва І.М.

Шевченко Н.М.

Українська мова та література

«Рідна мова – мати єдності, батько грома-дянства: сторож держави» (Мікалоюс Даук-ша)  (до дня української писемності і мови)

Листопад 2015 р.

28

Подгорна О.Б.

Вараксіна О.В.

Дроздова О.В.

Історія України, основи філософських знань

Олімпіади з дисциплін «Історія України», «Основи філософських знань»

Листопад 2015 р.

29

Вараксіна О.В.

Основи права

Вечір правових знань

Листопад 2015 р.

30

Дроздова О.В.

Соціологія

Конференція «Проблематика гендерної політики в Україні»

Листопад 2015 р.

31

Жукова Т.В.

Профілактика стоматологічних захворювань

«Урок здоров'я» у дитячому дошкільному закладі

Грудень 2015 р.

32

Задніппряна І.І.

 

Охорона праці

Вступ. Стан охорони праці в Україні та світі. Закон про охорону праці.

Січень  2016 р.

33

Семенова Н.І.

Психологія

Студентська конференція «Психологія як наука. Предмет, методи та завдання психології»

Січень 2016 р.

34

Пащенко І.О.

Біологія

Викладання теми «Вивчення бактерій» в дисципліні «Біологія»

Лютий

2016 р.

35

Некрасова О.В.

Медсестринство в акушерстві

«Сучасні методи обстеження та діагностики вагітних»

Лютий

2016 р.

36

Бавикіна Т.П.

Руднєва Н.І.

Основи медсестринства, медсестринство в педіатрії

«Дитячий церебральний параліч»

Лютий

 2016 р.

37

Семікозов В.Є.

Фізичне виховання

«Вправи на рнозвиток стрибучості. Техніка стрибків у довжину»

Лютий 2016 р.

38

Коротких О.М.

Фізичне виховання

«Гімнастика»

Лютий 2016 р.

39

Третьякова С.М.

М/с в педіатрії

Круглий стіл за темою «Догляд за дітьми раннього віку»

Лютий

 2016 р.

40

Масляна Н.М.

Руднєва Н.І.

Піддубна Т.Л.

Студентська науково-практична конференція

 «Евтаназія – «за чи проти»

Лютий

 2016 р.

41

Масляна Н.М.

М/с в педіатрії

Захист самостійних робіт в педіатрії

Лютий

 2016 р.

42

Костяна Т.О.

М/с в педіатрії

Круглий стіл «Імунітет. Питання та відповіді»

Лютий

 2016 р.

43

Костяна Т.О.

Відкрита виховна година

«Жіночі обличчя революції»

Лютий

 2016 р.

44

Піддубна Т.Л.

Основи екології та профілактичної медицини

«Гігієна води та водопостачання населених місць»

Лютий 2016 р.

45

Піддубна Т.Є.

 

Іноземна мова

Виховна бесіда:
«Гіппократ – батько медицини»

Березень 2016 р.

46

Могилевцева Л.К.

Іноземна мова

Студентська конференція: «Харківський медико – генетичний центр»

Березень 2016 р.

47

Лісіна В.І.

 

Іноземна мова

Студентська конференція з теми: «У світі англійської мови»

Березень 2016 р.

48

Денисенко Л.М.

Математика

Круглий стіл: «Цікава математика»

Березень 2016 р.

49

Мисік Л.П.

Хімія

Студентська конференція : «Вплив ГМО на організм людини»

Березень 2016 р.

50

Шевченко Н.М.

Тураєва І.В.

Українська  література

Студентська конференція(за висновками пошукової роботи : « Дослідження традицій що до вживанню алкогольних напоїв

Березень 2016 р.

51

Пащенко І.О.

Біологія

Конкурс – гра з біології «Що? Де? Коли?» між студентами І курсу

Березень 2016 р.

52

Задніпряний В.Л.

Біологія

Виступ агітбригади з теми: «Наркотики. Життя або смерть»

Березень 2016 р.

53

Красюк І.Ю.

Фармакологія

Конкурс « Знавці лікарських рослин»

Травень 2016 р.

54

Перебейнос А.О.

 

Математика

Студентська конференція
« Видатні винахідники. М.В. Ломоносов»

Травень 2016 р.

55

Агнаєва О.М.

 

Латинська мова

Конкурс «Ми - поліглоти»

Травень 2016 р.

56

Гетманенко С.В.

Кленська С.О.

Анатомія, фізіологія

Інтелектуальна гра «Знай свій організм»

Травень 2016 р.

57

Ткаченко Т.В.

 

Мікробіологія

Студентська конференція «Профілактика природної та спадкової патології»

Травень 2016 р.

 

Заходи, 
в яких приймали участь 
викладачі КЗОЗ ХМК №2 в 2014/2015 н.р.
Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція»Вища освіта в Україні в умовах європейської інтеграції: стан, проблеми і перспективи» (Європейський університет, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, жовтень – листопад 2014 р.);
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Чоловіче – жіноче: гармонія чи відчуження» (Харківський базовий медичний коледж №1, 14 листопада 2014 р.);
Науково-практичний семінар для викладачів стоматологічних дисциплін коледжів та медичних училищ «Сучасні аспекти профілактики стоматологічних захворювань у підготовці зубних гігієністів» (Київ, 20-21 листопада 2014 р.);
Всеукраїнська науково-практична конфренція «Компетентнісно орієнтовний підхід до освіти» (Харківська гуманітарно-педагогічна академія, 4 грудня 2014 р.);
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики» (Харківський національний університет внутрішніх справ, 5 грудня 2014 р.);
V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Формування професійної компетентності майбутнього медичного смпеціаліста» (Сумський медичний коледж, січень – лютий 2015 р.);
Обласна науково-практичної конференції педагогічних працівників ВМ(Ф)НЗ І-ІІ р.а. Харківського регіону «Застосування інноваційних технологій змісту навчання у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації» (Харківський базовий медичний коледж №1, 10 лютого 2015 року);
Обласна науково-методична конференція педагогічних працівників «Сучасні методи та навчальні технології фундаментальної підготовки молодших спеціалістів» (коледж Національного фармацевтичного університету, 27 лютого 2015 р.);
Науково-методичний семінар «Формування та розвиток культури безпеки професійної діяльності кваліфікованих робітників» (Київський інститут ПТО НАПН України, 19 березня 2015 р.);
ІХ Регіональний конкурс наукових робіт молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова), квітень 2015 р.); 
ІV Міжнародна науково-практична конференція «Гендерна політика міст: історія та сучасність» (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, жовтень 2015 р.);
Всеукраїнська щорічна науково-методична інтернет – конференція, присвячена Дню заснування Черкаського медичного коледжу (жовтень – листопад 2015 р.);
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки» (Національна академія Національної гвардії України, листопад 2015 р.);
семінар для викладачів фізичного виховання ВМНЗ І – ІІ рівнів акредитації «Сучасні технології організації занять студентів з фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ р.а.» (Харківський медичний коледж №1, грудень 2015 р.);
семінарі для викладачів педіатрії «Харчування нового життя. 1000 днів» (Харківський медичний коледж №1, грудень 2015 р.).
 
 Практичне навчання
 
Практична підготовка студентів у вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації здійснюється шляхом проходження навчальної практики під керівництвом викладача, та виробничої і переддипломної практик на базах лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних закладів під керівництвом методичних та безпосередніх керівників. Всі види практик регламентуються наказом МОЗ України № 690 від 07.12.2005р. «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».
Завданнями навчальної практики є закріплення студентами теоретичних знань з дисциплін відповідно до навчального плану та набуття ними практичних навичок і вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, Галузевих стандартів вищої освіти.
Велика увага приділяється індивідуалізації практичного навчання. В усіх кабінетах, лабораторіях обладнані робочі місця, де студенти відпрацьовують практичні навички. У коледжі запроваджений фантомний курс у самостійній роботі студентів для засвоєння усіх практичних навичок і вмінь у тренажерних кабінетах.
Всі види практик проводяться відповідно до наказу Головного управління охорони здоров’я Харківської області № 1097 від 29.12.2010р. «Про закріплення закладів охорони здоров’я базами практичного навчання студентів медичних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації на 2011-2015р.р.».
Важливе значення для практичної підготовки майбутніх медичних сестер має потужна клінічна база лікарняно-профілактичних установ м. Харкова та Харківської області, яка дає змогу завершити вивчення кожної клінічної теми біля ліжка пацієнта, а не обмежуватись лише фантомним курсом.
До навчального процесу залучені операційні зали, перев’язочні, маніпуляційні, діагностичні кабінети, травмпункти, кабінети функціональної та лабораторної діагностики, станція швидкої медичної допомоги, кабінети профілактичних щеплень. Студенти мають можливість ознайомитись з новими досягненнями медичної науки, сучасними методами діагностики та лікування, що викликає підвищену зацікавленість до навчання .
Функціонування навчальних кабінетів на клінічних базах, де створені належні умови для практичного навчання, забезпечення їх відповідним обладнанням та методичними матеріалами дає якнайширші можливості для повноцінного проведення занять, дозволяють створити життєву ситуацію «Пацієнт – медпрацівник».
Перед виходом студентів на виробничу та переддипломну практику згідно з затвердженими графіками проводяться контрольні заміри рівня засвоєння практичних навичок та вмінь. Допуск до практики та графік її проходження і контролю затверджуються відповідними наказами по коледжу.
Для проведення виробничої та переддипломної практики визначаються керівники з числа провідних фахівців лікувальних установ з досвідом практичної роботи. Контроль за проходженням виробничої та переддипломної практики ведуть методичні керівники коледжу. По закінченню практики студенти складають диференційний залік на базах лікувально-профілактичних закладів.
За оцінкою загальних та безпосередніх керівників практик з лікувально-профілактичних закладів студенти мають високий рівень професійних знань, практичних навичок і вмінь, розвинуті риси гуманізму, милосердя, любові до своєї спеціальності.
Керівники лікувально-профілактичних установ, де працюють медичні сестри-випускники коледжу, зазначають, що підготовка фахівців відповідно до освітнього рівня відповідає державним вимогам і стандартам, спеціалісти мають організаторські здібності, вміють приймати професійні рішення, самостійно розв’язувати виробничі, діагностичні, контролюючі і організаційні завдання, володіють комплексом знань з професійних дисциплін.
 
 Матеріально-технічне забезпечення 
освітньої діяльності
 
Для забезпечення організації навчального процесу на рівні сучасних вимог в коледжі створена відповідна навчально-матеріальна база, яка постійно поповнюється сучасними засобами навчання та наочності. 
Матеріально-технічна база коледжу дозволяє здійснювати навчальний процес на сучасному рівні відповідно до вимог державних стандартів освіти підготовки молодших медичних спеціалістів. 
Навчально-виховний процес в коледжі відбувається в двох корпусах. Загальна площа приміщень – 6836 м2, що становить близько 9 м2 на одного студента.
Функціонує 15 аудиторій, 29 сучасно обладнаних навчальних кабінетів та 12 лабораторій для проведення практичних занять, тренінговий центр та тренажерні кабінети для відпрацювання мануальних навичок. Існує спортивний та тренажерний зали, актова зала, гуртожиток на 69 місць, бібліотека з загальним фондом 65806  примірника, читальний зал на 30 місць, буфет.
Кількість діючих кабінетів, їх використання за призначенням  відповідають нормам типових планів підготовки медичних сестер галузі знань 22  Охорона здоров’я. 
Навчальні лабораторії і кабінети, їх обладнання відповідають сучасному рівню, забезпечені необхідними меблями, технічними засобами в обсягах та кількості, які відповідають вимогам щодо організації навчального процесу. Усі кабінети та лабораторії мають паспорти, інвентарні книги, в яких зазначено перелік обладнання, журнали  інструктажу з техніки безпеки,  іншу, передбачену типовим переліком, документацію. Санітарно-гігієнічний стан всіх приміщень відповідає нормативним вимогам і  підтверджений висновком державної санітарно-епідеміологічної служби на відповідність наявних приміщень КЗОЗ ХМК №2 вимогам санітарних норм і правил за № 3139 від 20.09.2013 р.
У доклінічних кабінетах, лабораторіях є необхідна кількість обладнання для забезпечення наочності викладання дисциплін. Так, наприклад, нараховується більше 20 одиниць проекційної апаратури, у тому числі 3 мультимедійних проектори та багато інших засобів, серед яких і сучасні тренажери, моделі, муляжі, манекени фірм: «ДЕЯ», «ОНІКО», тощо, які дозволяють не тільки ознайомити студентів з досягненнями та можливостями сучасної медичної практики, але й відпрацьовувати практичні навички з обстеження, догляду та надання невідкладної допомоги пацієнтам.
Кабінети забезпечені необхідною навчальною і довідковою літературою, сучасними технічними засобами навчання для забезпечення ефективного проведення занять з урахуванням вимог сучасних педагогічних технологій. 
У навчальному закладі систематично проводяться огляди кабінетів, метою яких є вивчення стану забезпечення навчального процесу необхідними методичними матеріалами, обладнанням, муляжами, необхідними препаратами. На виконання наказу МОЗ України від 05.11.2003 р. № 516 “Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України “Про підсумки соціально-економічного розвитку України за січень-серпень 2003р.” була розроблена Комплексна довгострокова програма матеріально-технічного переоснащення навчального процесу на 2004-2015 роки, згідно якої був обладнаний мультимедійний клас, придбаний фантом для контролю штучної вентиляції легень та непрямого масажу серця,  фантом для надання першої медичної допомоги “Максим”, тренажер по догляду за пацієнтом, комп’ютерні засоби навчання, створення банку електронних навчальних програм, електронних підручників та інше. 
Навчальні кабінети є центрами науково-дослідницької роботи студентів, на базі кабінетів проводяться предметні тижні та декади, олімпіади, конкурси, заняття факультативів, консультації.
У навчальному процесі в п’ятьох комп’ютерних класах, навчальних аудиторіях використовується 59 комп’ютери. Всі вони об’єднані у локальну мережу з правом доступу в світову систему Internet та підключені до мережі Wi-Fi, що дає можливість проводити комп’ютерне тестування з дисциплін та підготовку до ліцензійного іспиту «КРОК М. Сестринська справа», користуватися банком інформації з лекційного матеріалу всіх дисциплін навчального плану. 
Комп’ютерні програми, електронні навчальні посібники та підручники, засоби дистанційного навчання з дисциплін навчального плану за спеціальністю – все це для покращення якісної підготовки студентів.
У цілому кабінети, навчальні лабораторії та інші аудиторні приміщення забезпечують виконання навчального плану і програм. Забезпеченість робочих місць унаочненням складає 100%.
 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення

та іншими приміщеннями

КЗОЗ Харківський медичний коледж №2

 

№ з/п

Найменування приміщень за функціональним призначенням

Площа приміщень (кв. м)

Загальні

У тому числі

Власні

Орендо-вані

Здано в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього:

у тому числі:

4940,7

2502,1

-2438,6

-

1.1.

Приміщення для занять студентів, (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

 

4651,6

 

2402,5

2249,1

-

1.2.

Комп’ютерні лабораторії

 

99,6

99,6

-

-

1.3.

Спортивний зал

 

189,5

-

189,5

-

2.

Приміщення для педагогічних працівників

 

167,1

 

144,1

 

23,0

 

-

3.

Службові приміщення

 

1077,8

860,2

204,1

13,5

4.

Бібліотека,

у тому числі читальні зали

 

82,2

 

82,2

 

-

 

-

5.

Гуртожиток

 

493,4

493,4

-

-

6.

Буфет

 

74,8

-

-

74,8

Система виховної роботи
 
Суспільний розвиток, формування нових економічних, політичних, національних і соціальних концепцій розвитку України вимагають підготовки всебічно розвинених людей, активних громадян нової держави.
Упровадження в Україні реформи медсестринської освіти з метою наближення підготовки медичної сестри до світових освітніх стандартів зобов’язало зробити перші кроки щодо змін призначення, ролі та функції медичної сестри в сучасному суспільстві. Якщо раніше сестринський персонал був орієнтований на догляд за хворою людиною, то сьогодні його головне завдання разом з іншими спеціалістами підтримувати здоров’я людини, перешкоджати захворюванням і забезпечувати максимальну незалежність людини від хвороб відповідно до її індивідуальних можливостей.
Виховання є найважливішою функцією суспільства з найдавніших часів. Без передачі суспільно – історичного досвіду від одного покоління іншому, без залучення молоді до соціальних і виробничих відносин неможливий розвиток суспільства і забезпечення культури, існування людської цивілізації.  З розвитком суспільства змінюється і виховання: його мета, зміст, засоби.
Водночас виховна робота в медичному коледжі має свої специфічні особливості, які полягають у тому, що, виховуючи студентів на ідеях добра, правди та краси, необхідно особливо акцентувати увагу на формуванні в студентів притаманних медикові таких моральних рис, як милосердя, співчуття, терпимість, делікатність, комунікативність, уміння зберігати лікарську таємницю і разом з тим утверджувати глибоке розуміння загальнолюдських моральних цінностей і громадянського обов’язку.
Планування виховної роботи проводиться згідно з  «Методичними рекомендаціями щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти І – ІV рівнів акредитації», у відповідності з вимогами Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», державних концепцій національного, громадянського, патріотичного та сімейного виховання, Концепції виховної роботи коледжу.  Основними напрямками системи виховання в коледжі є: національно – патріотичне, морально – правове, сімейно – родинне, усвідомлене батьківство, художньо – естетичне, формування екологічної культури та потреби в здоровому способі життя. Всі напрями виховання відображені в комплексному плані виховної роботи коледжу, на основі якого плануються виховні заходи структурних підрозділів: відділень, ЦК, МК класних керівників, гуртожитку.
В центрі уваги педагогічного колективу знаходиться національно – патріотичне виховання студентів. Щорічно в усіх групах проводиться перша лекція за тематикою рекомендованою МОН України. Навчальний рік починається урочистим посвяченням в студенти «Моя професія – служити людям». Традиційними стали фольклорні свята, «Шевченківські дні», конференції за підсумками краєзнавчої роботи, студенти коледжу приймали участь у Всеукраїнському конкурсі «Я пишаюсь тим, що я українець!»,  екскурсії по історичним містам Харкова та України (екскурсія «Храми Харкова», екскурсії до висоти маршала Конєва, Дробицького Яру,  Будянського фарфорового заводу, Кінологічного центру, Харківського дельфінарію «Немо», до м. Запоріжжя, Хортиця, м. Полтава  «Сорочинський ярмарок», «Гоголівські міста»,  м.Умань, м. Львів). 
Справжній патріот повинен знати історію своєї країни, свого міста. З цією метою щорічно в коледжі проводяться виставки творчих робіт студентів, конкурси рефератів, перегляд художніх та документальних фільмів, конференції присвячені «Голодомору 1932- 1933 років», «Дню Соборності України», подвигу Героїв Крут, акція «Запали свічку» до «Дня вшанування пам’яті жертв великого терору масових політичних репресій 1937 – 1938 років». Проведено відвідування документальної фотовиставки «Волинські різні», в групах організовані виховні години національної, громадської тематики, наприклад: «Вони загинули за Україну» (урок-реквієм борцям за волю України), присвячені вшануванню пам’яті Героїв Крут, до Дня Соборності та Свободи України «Задзвеніли срібні дзвони в Україні»; до Дня Перемоги проведено єдину виховну годину «Історія і трагедія Дробицького Яру», виховні години в групах: «Свято з сивиною на скронях», «Час милосердя», «Люди в білих халатах», зустріч та виступ  народного артиста України Є.Плаксіна, святковий концерт солдатської пісні із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни, було проведено науково –практичну конференцію «Велич подвигу народного», екскурсії до Висоти Маршала Конєва, відвідування  Меморіалу Слави, Дробицького Яру, музею «Харків під час війни», відвідування та вітання ветеранів ВОВ на дому. Студенти коледжу приймали участь у літературно-музичному вечорі «Это надо живым» організованому спілкою творчої інтелігенції м. Харкова «Стихия».
Традиційно щороку в коледжі до Дня захисника Вітчизни проходять  спортивні змагання  «Козацькі розваги» серед студентських команд колледжу та   курсантів факультету військової підготовки НТУ (ХПІ).
Розвитку мовної культури студентів сприяють різноманітні конкурси з української мови та літератури, які проводяться на рівні коледжу, міста та Харківського регіону. 
Завжди урочисто, з елементами театралізації проходить відкриття Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка. Переможці загальноколеджанського конкурсу беруть участь в обласному етапі конкурсів. 
Вихованню в студентів розуміння важливості розвитку й використання державної мови, шанобливого ставлення до державної символіки сприяли години спілкування різноманітної тематики ( «Символіка незалежної України», «В історію свою візьми нас, Батьківщино», «Мова – коштовний скарб українського народу» тощо),  мовознавчий конкурс «О слово рідне, хто без тебе я?», відвідування  постанови «Одержима» по творам Л.Костенко в театрі «Р.S.».
  З метою відродження національних звичаїв, традицій в коледжі створений кабінет народознавства з світлицею. В ньому зібрана колекція українських рушників, посуду та різної утварі українського народу.
Метою сімейно – родинного виховання є поліпшення взаємодії сім’ї та педагогічного колективу. Студенти коледжу щорічно приймають участь у міському конкурсі «Молода сім’я року». Проводяться батьківські збори в усіх групах, розроблена їх тематика з урахуванням правових та психологічних питань. Проводиться індивідуальна робота з батьками з метою виявлення особливостей у поведінці або стану здоров’я студентів. Класні керівники постійно підтримують зв’язки з батьками студентів, їх звіти щодо роботи з батьками постійно заслуховуються на засіданнях методкому класних керівників.
Професія медика вимагає насамперед високої моральної культури. Зовнішній вигляд, уміння спілкуватися, поведінка - усе це ознаки, на підставі яких у пацієнта формується перше враження про медичного працівника. У проекті "Етичного кодексу медичної сестри України" зазначається, що "в житті медичного працівника органічно поєднується: високий професіоналізм, милосердя, сплав високих  моральних якостей, професіональної ерудиції та майстерності.
Для формування професійних якостей студентів використовуються передові форми та методи виховання, і в першу чергу, це заходи під час щомісячних декадників ЦК. Так, за останні роки став традиційним конкурс «Ну - мо, дівчата, ну – мо, сестрички!», проводяться відкриті виховні години «Професія, яку я обрав», «Роль медичної сестри у суспільстві» , «Лікарська справа в Україні.» ,«Етика ділових стосунків»,«Є речі, на які медик має вуха, але рота не має»; зустрічі з випускниками, з робітниками лікувальних закладів;  різноманітні конференції, семінари, виставки. До Дня медичної сестри поводяться  святкові концерти в коледжі та лікарнях місця.
В коледжі створено «Музей історії Харківського медичного коледжу №2» , де окремо представлено історію розвитку мед сестринського одягу від жалісливих вдів до сучасної медсестри. 
Формуванню професійних здібностей, поваги до обраної професії сприяють конкурси за фахом «Краща медична сестра», «Кращий зубний технік», які проводяться на рівні коледжу, регіону, України в цілому. Протягом останніх  років студенти коледжу займають на цих конкурсах призові місця. 
Значна роль у гармонійному розвитку особистості відводиться художньо - естетичному вихованню. Працює клуб художнього розвитку, на базі якого функціонують гуртки художньої самодіяльності. Гуртківці готують художні програми до загальноколеджних заходів і свят, а саме:
Урочисте посвячення в студенти «Моя професія – служити людям»
«Вчителько моя» - свято єднання студентів і викладачів.
Свято українського фольклору до Дня української писемності та мови
«Студент завжди студент» до Дня студентів
Свято «В зимову стужу дружба нас зігріє»
«Новорічні побажання»  
Конкурси «Козацькі розваги», «А нумо хлопці!», «Ідеальна пара», «Міс - коледж», «Містер - коледж», інші
Літературно – музичні вечори «Ода жінці», «Мати моя - Берегиня»
Шевченківські свята «Шляхами Великого Кобзаря»
Свято Перемоги «Ніщо не забуто»
День інваліда
З 1997 року в коледжі (єдиному в регіоні серед медичних коледжів), навчаються студенти – інваліди з вадами слуху, з 1999 року – інваліди з вадами зору , які також беруть активну участь в художній самодіяльності, різноманітних конкурсах і не тільки в межах коледжу. 
Вихованню в молоді естетичних поглядів, смаків, духовної культури особистості, виробленню умінь власноручно примножувати культурно – мистецьке надбання народу, сприяють відвідування театрів, музеїв, різноманітних виставок – показів, зустрічі з харківською поетесою Р.Катаєвою, харківським художником  М. Білоусовим, виставки творчих робіт самих студентів.
Щорічно студенти коледжу беруть участь в обласному фестивалі «Оплески» серед студентів медичних навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації. Серед наших досягнень грамоти від об’єднання профспілок медичних працівників Харківської області. Моральному вихованню студентів сприяє організація доброчинної діяльності на базі загону милосердя і волонтерського руху. Під керівництвом викладача – методиста вищої категорії  Зубкової Л.Г. працює гурток «Сімейне джерельце». 
Студенти допомагають інвалідам війни та праці, ветеранам коледжу, проводять ярмарки, кошти яких надходять до благодійних фондів, доглядають за пристарілими та одинокими.   В адресу коледжу надходять листи з подякою від людей, яким спілкування з волонтерами коледжу надає сили та надію; подяки від Фрунзенської районної ради за волонтерську допомогу сиротам, інвалідам та людям похилого віку.  Викладачі та студенти коледжу прийняли участь в соціально-спрямованій акції «Стоп курінню!» в рамках антинікотинової кампанії, благодійних  акціях  «Во имя жизни», «Почуйте всі!», «Щастя на крилах» та «Серце до серця». 
Останнім часом набуває значення екологічне виховання студентів. Специфіка медичної професії зобов’язує викладачів акцентувати увагу на зв’язки: людина – навколишнє середовище при викладанні майже усіх дисциплін. Щорічно в жовтні в групах проводяться виховні години до Всесвітнього дня середовища проживання. Студенти випускають санітарні бюлетені щодо профілактики захворювань, які виникають в наслідок забруднення навколишнього середовища; взяли участь у проведенні Всеукраїнської екологічної конференції, студентської конференції «Стан довкілля планети».
Правовому вихованню студентів сприяє активна діяльність ЦК соціально – гуманітарних дисциплін. Створене методичне забезпечення право освітньої роботи, це матеріали для виховних годин правової тематики: «Громадське суспільство і правова держава», «Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні», «Умисні вбивства, вчиненні на замовлення: історія та сучасність», «Наркоманія як тип соціальної девіації», «Злочини у сфері медицини» та інші.
 Планами роботи класних керівників передбачені бесіди в групах з профілактики правопорушень та порушень навчальної дисципліни (щотижнево). Випускаються газети з правових питань, проводиться студентська конференція «Палац правосуддя», існує постійно діючий стенд «Університет правових знань», відбуваються зустрічі з працівниками правоохоронних органів. 
З метою попередження правопорушень, зменшення прогулів ведеться виховна робота зі студентами «групи ризику» - індивідуальні бесіди, залучення до участі в гуртках і спортивних секціях, звернення до послуг психолога, обстеження житлових умов.
З метою запобігання  проявів жорстокості серед студентів проводяться години спілкування: «Насильство і аспекти виникнення, відповідальність, шляхи уникнення», на які запрошуємо  юриста з центру соціальної служби сім’ї та молоді.
Основна кількість пропущених занять – це пропуски з поважних причин. Випадки пропусків занять без поважних причин розглядаються на зборах навчальних груп, засіданнях ради з профілактики правопорушень, студради коледжу, адмінрадах.
На сьогодні жоден студент коледжу не перебуває на обліку в кримінальній міліції в справах неповнолітніх. Правова культура наших вихованців дає їм можливість у різних життєвих ситуаціях бути готовими вирішувати проблеми, орієнтуючись на норми права, не порушуючи закон. 
В коледжі ведеться робота щодо формування у студентів здорового способу життя: працюють спортивні секції, тренажерний зал. Для студентів, що за станом здоров’я відносяться до спец групи, або звільнені від занять, викладачами розробляються індивідуальні програми фізичного виховання, з урахуванням рекомендації лікарів. На всіх студентів заведені паспорти здоров’я.  У спортивних секціях з шахів, шашок, фітнесу, оздоровчої аеробіки, настільного тенісу, гіревого спорту, єдиноборства, постійно тренується 75 осіб (9,2%). 
Згідно з календарем спортивно – масових заходів збірні коледжу беруть активну участь у спартакіадах міста серед вузів І – ІІ рівнів акредитації  та спартакіадах обкому профспілок медичних працівників. Так у 2015 році збірні коледжу посіли ІІІ місце в обласних змаганнях з тенісу, ІІ місце в обласних змаганнях з шашок, І місце в змаганнях з міні футболу, ІІ місце з футболу серед вищих навчальних закладів регіону.
Студентка ІІ курсу відділення «Сестринська справа» Гармаш Ірина посіла ІІ місце у обласному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.
У коледжі робота з профілактики шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, наркотичних речовин та токсикоманії) базується на популяризації здорового способу життя, максимальному залученні студентів до занять фізкультурою, спортом. Студенти коледжу разом з викладачами фізичного виховання протягом року брали участь у обласних  спортивних змаганнях з легкої атлетики, плавання, тенісу, футболу, фітнесу серед вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Серед заходів з профілактики захворювань та шкідливих звичок заслуговують уваги бесіди в групах, виховні години, участь студентів у міських акціях. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом було проведено анкетування студентів коледжу щодо інформованості їх із питань ВІЛ - інфекції, СНІДу; на підставі даних анкетування було проведено студентську конференцію «СНІДу – ні , ми обираємо життя!» для студентів І курсу та для учнів шкіл Фрунзенського та Орджонекідзевського районів, цикл лекцій для учнів шкіл Комінтернівського району: «Ні шкідливим звичкам!»; лектором Ачкасовим Олександром Павловичем Харківського міського благодійного фонду «Благо» було проведено лекції на тему «Болезни передающиеся половым путём», «Мифы о сексуальной жизни молодёжи»; в грудні  до Всемірного дня боротьби зі СНІДом було проведено лекцію на тему «СПИД. ВИЧ. Ситуация в Украине», зустрічі студентів з лікарями обласного центру по боротьбі зі СНІДом, ВІЛ-інфікованими, конкурс плакатів. студентська науково-дослідницька  конференція «Профілактична медицина та валеологія, як складові процесу управління здоров’я нації» ; конкурс-захист санбюлетенів серед груп коледжу «Молодь обирає здоров’я!».
Протягом року проводиться робота щодо формування  в молоді усвідомленого ставлення до створення сім’ї, виховання загальнолюдських норм поведінки в стосунках  юнаків та дівчат, якостей сім’янина. Проведено відкритий виховний захід «Кохання та ранні шлюби», години спілкування «Шлюб і сім’я», «Який птах, таке й гніздо», «Шануй матір свою і батька свого»,  тощо). З метою виховання в студентів почуття поваги у ставленні до матері, жінки проводяться години спілкування, присвячені Дню матері, Дню сім’ї.  
Питання з виховної роботи розглядаються на педагогічних радах коледжу, нарадах при директорові.
Облік виховної роботи навчальних груп ведеться в журналах керівників груп.
Система організації методичної роботи з актуальних проблем виховання студентської молоді, підвищення майстерності і компетенції керівників груп вирішуються на метод комах класних керівників, які проводяться шість разів на навчальний рік. На засіданнях розглядаються актуальні питання педагогіки, психології, обговорюються нові форми і методи позааудиторної роботи. 
Викладачами коледжу створені сприятливі психолого-педагогічні умови для всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця.
Важливу роль відіграє пошуково – дослідницька та творча робота студентів.

 

 

 

 

Гуртки, секції

 

 

Кількість

гуртків

 

 

Кількість

студентів

%

охоплення від загальної кількості

студентів

1

Предметні гуртки,

в т.ч. професійного спрямування

13

8

168

107

20,7

13,2

2

Спортивні секції

 

5

75

9,2

4

Гуртки художньої самодіяльності

 

3

121

14,9

 

Значна увага в коледжі приділяється розвитку студентського самоврядування. 
Центральну роль в здійсненні студентського самоврядування відіграє – рада студентського самоврядування коледжу. У своїй діяльності студрада керується законодавством України, Статутом коледжу, Положенням про студентське самоврядування в Харківському медичному коледжі №2. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, виховання духовності, культури студентів, зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Завдяки роботі студентської ради  контролюються якість навчання та дисципліна, організовано роботу  центру «Дозвілля», центру здоров’я та спорту, працює комісія турботи та милосердя.
Головні завдання студентського самоврядування:
забезпечити і захистити права і інтереси студентів; 
забезпечити виконання студентами своїх обов’язків;
сприяти навчальній, науковій і творчій діяльності студентів; 
сприяти створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів; 
сприяти створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів.
Щомісяця проводяться засідання, на яких розглядаються питання успішності та дисципліни студентів, виконання правил внутрішнього розпорядку в коледжі, культурно – масової, спортивної роботи, преміювання та матеріальна допомога студентам, студентська рада підбиває підсумки своєї роботи, вносить корективи до плану роботи. 
Кожного навчального року, у жовтні, студентська рада звітує про свою роботу. Проходить звітно-виборча конференція, на якій голова студентської ради і кожна комісія звітує про виконання своїх обов’язків .
Представники студради приймають участь в роботі комісії з профілактики правопорушень, стипендіальній комісії, комісії по поселенню та виселенню з гуртожитку, художній раді, загальних зборах коледжу, засіданнях педагогічної ради,  коли розглядаються питання , що стосуються компетенції студентського самоврядування. Студентська рада активно співпрацює з профспілковим комітетом студентів коледжу, адміністрацією коледжу, Всеукраїнською студентською радою. Протягом року представники студради коледжу приймали участь в Регіональних зборах Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.
 
 
 
 
 
 Розвиток соціальної сфери
 
В коледжі функціонує гуртожиток для іногородніх студентів на 69 місць, що задовольняє потреби коледжу.
Технічний стан задовільний. Гуртожиток укомплектований необхідними меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем. В гуртожитку 19 житлових кімнат, кухня, дві душові, кімнати гігієни, для сушки та прання білизни, приміщення для прасування і чистки одягу. Кімнати відпочинку обладнані м’якими меблями, телевізором.
Харчування студентів та викладачів забезпечує буфет – їдальня. Приміщення забезпечені обладнанням, інвентарем та відповідають сучасним вимогам. Студенти – сироти отримують кошти на щоденне харчування.
Документація роботи гуртожитку, буфета відповідають санітарним нормам та правилам протипожежної безпеки. В них створені відповідні умови для проживання, харчування, проведення виховних заходів.
Медичне обслуговування студентів здійснюється на базі міської поліклініки № 3 та міської дитячої поліклініки №15. Навчальний корпус та гуртожиток мають аптечки, які забезпечені лікарськими засобами для надання першої допомоги.
Випадки виробничого травмування в коледжі не були зареєстровані. В наявності документація щодо пожежно-технічного обстеження приміщень, території, пожежних гідрантів навчального корпусу та гуртожитку. Вимоги пожежного та санітарного огляду виконані. Випадків виникнення пожеж не було.
Робота по поліпшенню умов праці та відпочинку викладачів і працівників коледжу ведеться згідно з колективним договором, який затверджується на загальних зборах навчального закладу. Всі пункти договору виконуються. 
Коледж співпрацює з різними суспільними та державними організаціями: асоціацією стоматологів міста Харкова, Фондом соціального захисту інвалідів, обласною асоціацією медичних сестер. Представники цих організацій беруть участь у загальноколеджних заходах, надають допомогу в навчанні та вихованні студентів.
В цілому, за останні роки відмічається позитивна тенденція розвитку соціальної сфери коледжу. В навчальному закладі створені соціально – побутові умови для навчання, відпочинку, розвитку особистості медичного фахівця.

Інформація про соціальну інфраструктуру

КЗОЗ Харківський медичний коледж №2

№ з/п

Найменування об’єктів соціальної інфраструктури

Кіль

кість

Площа

(кв. м)

1.

Гуртожиток для студентів

 

1

493,4

2.

Житлова площа, що припадає на одного студента у гуртожитку

1

7,2

3.

Буфет

 

1

74,8

4.

Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце в буфеті (осіб)

1

-

5.

Актова зала

 

1

114,4

6.

Спортивна зала

 

1

189,5

7.

Тренажерний зал

 

1

30

 

З метою поновлення навчально-матеріальної бази за останні роки придбано спеціальну апаратуру, прилади, медичний інструментарій, предмети догляду за хворими, перев’язувальний матеріал, реактиви, фантоми, медичний посуд. 
Значні кошти витрачаються на втілення інноваційних методів навчання з використанням технічних засобів. Все це дозволяє створювати власними силами навчальні відеофільми, комп’ютерні програми (навчаючі і контролюючі), навчальні посібники, електронні підручники, методичні рекомендації тощо.
Коледж забезпечений такими технічними засобами навчання:

№п/п

Назва технічного засобу

Кількість

1.      

Комп’ютер

59

2.      

Принтер

14

3.      

Сканер

10

4.      

Копіювальний апарат

6

5.      

Телевізор

14

6.      

Магнітофон

2

7.      

Відеомагнітофон

2

8.      

Відеокамера

1

9.      

Діапроектор

3

10.      

Кодоскоп

10

11.      

Мультимедійні проектори

5

12.      

Мультимедійна дошка

1

13.      

Відеоплеєр

2

14.      

Ноутбук

3

15.      

Проекційний екран

1

 

Одним із провідних підрозділів колледжу, який забезпечить якісну підготовку молодших спеціалістів є бібліотека. В межах бібліотеки працює читальна зала  на 30 посадкових місць.
Придбання  літератури згідно  опрацьованих прайс-листів здійснюється через видавництва «Знання», «Здоров’я», «Каравелла» , м.Київ, «Нова книга» м. Вінниця, «Укрмедкнига» м.Тернопіль, «Букс» місцевий книжковий магазин.
Фонд бібліотеки комплектується відповідно до вимог навчального плану і навчальних програм. 
Загальний фонд бібліотеки складає   65806   примірників. 
За галузями:
медицина – 32685
суспільна – 1998
художня – 18793
інша – 12330
Бібліотека має підписку на 23 фахових періодичних видань .
Наявність літератури представлена в таблиці:

 

 

Цикл дисциплін

Загальна кількість підручників

%забеспеченості

підручниками

державною мовою від потреби

 

%

забезпеченості

зі спеціальності

Суспільно-гуманітарні

   1682

 

   1512(89,9%)

      100%

Природничо-наукові

   4698

 

   4464(95%)

      100%

Професійно-орієнтовані

  13566

 

   12655(93,3%)

      100%

Всього

  19946

 

   18631(93,4%)

      100%

 

Фінансово-господарська діяльність
 
Фінансування коледжу здійснюється за рахунок обласного бюджету.
Фінансово-господарська діяльність коледжу спрямована на виконання Закону України “Про вищу освіту”.
Встановлення ставок заробітної плати та розміри посадових окладів застосовується згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993р. №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказом Міністерства освіти і науки України від 09.10.2015р. №1055 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.10.2015 р. № 1232/27677, Постанови КМУ від 20.04.2007р. №643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» (зі змінами та доповненнями).
Призначення стипендії здійснюється відповідно до Постанови КМУ від 12.07.2004р. №882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами та доповненнями).
Всі статті господарських витрат направлені на розвиток та підтримку в робочому стані систем, які забезпечують життєдіяльність навчального закладу, певний санітарний стан в навчальних корпусах, гуртожитку, організацію та забезпечення контролю за дотриманням правил охорони праці.
В подальшому Харківським медичним коледжем №2 планується продовжувати роботу по залученню надходжень спеціального фонду за рахунок збільшення обсягів платних послуг населенню.
Виплата заробітної плати проводилась згідно затвердженому кошторису. Щодо попередження заборгованості по заробітній платі проводились всі необхідні заходи. Також в розрахунках для виплати заробітної плати були враховані всі зміни по її підвищенню та розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності, передбачені діючим законодавством. 
У 20015 році надходило достатнє фінансування згідно із затвердженим кошторисом.
У кошторисі закладу передбачаються кошти на соціальні виплати дітям- сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.
Стипендія дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування виплачується в обсязі, передбаченому діючим законодавством для даної категорії студентів, протягом звітного періоду нараховувалась і  виплачувалась в повному обсязі і своєчасно і склала 584,9 тис. грн.
Студентам із числа інвалідів стипендія виплачується з підвищенням на 9 % порівняно з академічною стипендією.
Студентам із числа сиріт та студентам, які знаходяться під опікою, щомісячно виплачується допомога на харчування згідно з нормами, встановленими Департаментом освіти і науки. Закладом здійснюються всі грошові виплати під час працевлаштування та вступу до навчального закладу, а також інші виплати, передбачені Законом № 2342-ІV від 13.01.2005р. “По забезпеченню організаційно – правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, що встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до державних соціальних стандартів.
Соціальна допомога надана закладом студентам за 2015 рік склала всього 528,8 тис. грн., з них: 517,8 тис. грн. - допомога на харчування і обов’язкові виплати згідно з законодавством та 11 тис. грн. – грошова винагорода, в кінці року в межах економії призначень на вказані виплати.
Соціальна допомога (одноразова виплата на оздоровлення у момент надання відпустки), надана викладачам склала 123,8тис.грн.
В результаті фінансово-господарської діяльності за 2015 рік відбулося збільшення необоротних активів за рахунок загального фонду – 20093,02, спеціального фонду – 80457,54грн. (з них основних фондів на суму 53,4 тис.грн.), безкоштовного отримання -13412,98грн., а саме: учбової літератури-7577,98грн., меблів-5835грн.). Вибуття необоротних активів основних фондів відбулося виключно в зв’язку із списанням їх як непридатних до використання (10772,16грн., з них основних фондів на суму 0,1 тис.грн.). Детальна розшифровка наведена у формі №5 річного звіту
 
З метою поліпшення матеріально-технічної бази було проведено наступні надходження:
 

Найменування

Сума, тис.грн..

Спеціальний фонд

За рахунок коштів від основної діяльності

За рахунок безоплатного надходження

1

Підручники, шт

23,6

196

117

2

Меблі, шт.

- шкаф

- стелаж

- учбова дошка

 

5,8

 

 

 

 

 

1

1

1

3

Комп’ютери з приладдям до них (робочі місця), шт

 

42,5

5

 

4

Офісна техніка (принтер та комплектуючі до нього), шт

 

19,0

1

 

Протягом року було проведено за рахунок благодійних коштів ремонтні роботи по заміні частини опалювальної системи на суму 38,2 тис.грн., демонтовано старі віконні блоки та встановлено ПВХ в кількості 4 штук на суму 12,9 тис.грн.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету здійснено ремонтні роботи по повній заміні заземлення в зуботехнічних лабораторіях на суму 2,7 тис.грн., та ремонтні роботи по заміні мереж гарячого водопостачання, що вийшли з ладу на суму 6,9 тис.грн..
Проведені витрати з охорони праці, передбачені колективним договором, а саме:
- придбано захисний одяг на суму 5,4 тис.грн.;
- замінено вогнегасники, що вийшли з ладу і не підлягають ремонту в кількості 25 штук на суму 12,8 тис.грн.;
- придбано інформативні стенди в кількості 8 штук на суму 1,8 тис.грн.:
Проводилось заходів на дотримання правил з охорони праці, а також з цивільної оборони, екологічної безпеки(навчання; перевірка, повірка приладів, утилізація люмінесцентних ламп, перевірка та випробовування пожежних кранів і гідрантів) на загальну суму 32,6 тис.грн.
Також протягом року проведено заходи з благоустрою території на суму 2,7 тис грн..
Порушень фінансово-господарської діяльності в КЗОЗ ХМК №2 за звітній період не виявлено.
 
 
 
 
 
 
 
Директор КЗОЗ ХМК №2 Е.В. Хомченко