(057) 392-15-78
(057) 706-39-66

Положення про структурні підрозділи

Положення
про адміністративну раду
Комунального закладу охорони здоров’я
Харківського медичного коледжу №2
 
І. Загальні положення
1.1. Адміністративна рада створюється як робочий орган для забезпечення колегіальності в обговоренні поточних питань діяльності всіх структурних підрозділів коледжу.
1.2. Адміністративна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про освіту”, Законом України „Про вищу освіту”, Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами і наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Статутом коледжу, наказами директора коледжу та цим положенням.
 
ІІ. Основні завдання
2.1. Обговорення та прийняття рішень по удосконаленню навчальної, методичної, матеріально-технічної бази коледжу.
2.2. Обговорення заходів по розвитку коледжу.
2.3. Обговорення та прийняття рішень з питань організації побутового обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників коледжу.
2.4. Розглядання та винесення на затвердження вищого колегіального органа громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) правил внутрішнього розпорядку та колективний договір.
 
 
ІІІ. Структура і порядок роботи адміністративної ради
3.1. Адміністративна рада організується у складі директора коледжу, заступників директорів, завідуючих відділень, керівника фізичного виховання, методиста.
3.2. Склад адміністративної ради затверджується наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік.
3.3. Секретар адміністративної ради обирається відкритим голосуванням.
3.4. Адміністративна рада збирається в терміни згідно з координаційним графіком роботи коледжу або встановлені директором коледжу, але не менш одного разу на місяць.
 
Положення
про бібліотеку  КЗОЗ Харківського медичного коледжу№2
 
1. Загальні положення
 
1.1.Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом  КЗОЗ Харківського медичного коледжу №2 . 
1.2. Бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», нормативними актами та документами з бібліотечної справи органів управління вищими навчальними закладами України, Статутом  коледжу, а також цим положенням.
1.З. Загальне методичне керівництво бібліотекою коледжу здійснює Науково-методична  комісія Міносвіти України, методичне об’єднання  вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.  
2. Завдання бібліотеки
 
2.1. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю медичного коледжу та інформаційних потреб читачів.
2.2. 3абезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, співробітників коледжу та інших категорій згідно з їх інформаційними запитами (згідно з правилами користування бібліотекою).
2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
2.4. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.
2.5. Організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних так і нових носіїв інформації.
2.6. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів. .
2.7. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.
2.8. Координація діяльності бібліотеки з структурними підрозділами та громадськими організаціями навчального закладу. Співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем та відомств, органами науково-технічної інформації.
 
 
 
3. Зміст роботи
 
3.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.
3.2. Організовує диференційоване (індивідуальне та групове) обслуговування читачів  бібліотеки.
3.3. Безкоштовно забезпечує читацький контингент навчального закладу основними бібліотечними послугами.
3.4. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою МБА.
3.5. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури згідно з навчальними планами та  програмами .
3.6. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних та додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реставрацію .
3.7. Створює і веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек, з метою багатоаспектного  бібліографічного розкриття  бібліотечного фонду.
3.8. Веде роботу по пропаганді та розкриттю бібліотечних фондів.
3.9. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий  бібліотечний досвід.  
3.10. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня  працівників  бібліотеки.
4. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення
 
4.1. Керівництво бібліотекою  здійснює завідуючий, який підпорядкований директору КЗОЗ Харківського медичного коледжу №2 . 
4.2. Завідуючий бібліотеки призначається наказом директора  коледжу.
4.3.Завідуючий повністю відповідає за роботу бібліотеки.
4.4.Витрати на утримання бібліотеки передбачаються загальною схемою навчального закладу.
4.5.Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом директора за поданням завідуючого бібліотеки.
4.6.Структура та штати бібліотеки затверджуються директором коледжу.
4.7.Керівництво коледжу забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп'ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.
4.8.Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, непередбачених  завданнями бібліотеки.
4.9.Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права бібліотеки визначаються положеннями і правилами користування бібліотекою.
4.1.Правила користування бібліотекою розробляються на підставі типового положення і затверджуються директором  коледжу.
4.11.Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються директором коледжу.
4.12.Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.
5. Бібліотека має право
 
5.1. Представляти коледжу  в різних установах і організаціях, брати безпосередню участь в роботі конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.
5.2.На встановлення доплат та надбавок співробітникам бібліотеки за сумісництво професій (посад), збільшення обсягу робіт, розширення зони обслуговування, високі досягнення у праці, а також їх матеріальне заохочення.
 
Положення
про відділення
Комунального закладу охорони здоров’я
Харківського медичного коледжу №2
 
І. Загальні положення
1.1. Відділення є структурним підрозділом коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, яке створюється, реорганізується або ліквідується наказом директора коледжу.
1.2. Відділення коледжу створюється якщо на ньому навчається не менш ніж 150 студентів.
1.3. У своїй діяльності відділення керується Конституцією України, Законом України „Про освіту”, Законом України „Про вищу освіту”, Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами і наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Статутом коледжу, наказами директора коледжу, рішенням педагогічної ради коледжу, рішенням методичної ради коледжу та цим положенням.
 
ІІ. Основні завдання
 
2.1. Організація та керівництво навчально-виховної роботи на відділенні.
2.2. Забезпечення виконання навчальних планів та програм.
2.3. Підготовка матеріалів до складання розкладу навчальних занять, контроль за виконанням розкладу.
2.4. Організація обліку успішності студентів.
2.5. Контроль за дисципліною студентів.
2.5. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін.
2.6. Підготовка матеріалів до розгляду на засіданнях педагогічної та методичної рад.
2.7. Контроль за роботою циклових (предметних) комісій.
2.8. Контроль за роботою студентів під час виробничої та переддипломної практики.
2.9. Встановлення зв’язку з лікувально-профілактичними закладами і громадськими організаціями з метою вивчення рівня фахової підготовки студентів.
2.10. Розподіл стипендій згідно успішності студентів.
2.11. Керівництво навчанням і забезпеченням навчально-методичною і випускною документацією студентів випускних груп.
2.12. Організація та проведення екзаменаційних сесій.
2.13. Облік роботи по відділенню та надання звітної документації.
 
 
ІІІ. Організація роботи відділення
3.1. Керівництво відділенням здійснює завідуючий відділенням, який призначається директором коледжу з числа працівників, які мають вищу освіту (за профілем відділення) та досвід навчально-методичної роботи. В окремих випадках керівництво відділенням може бути покладено на працівників, які мають вищу освіту незалежно від профілю спеціальностей, які є на відділенні. 
3.2. Робота відділення проводиться згідно плану, що складається на один навчальний рік та затверджується директором коледжу. 
3.3. За роботу відділення повну відповідальність несе завідуючий відділенням.
3.4. Організація заходів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності забезпечує завідуючий відділенням.
 
Положення
про кабінет (лабораторію)
Комунального закладу охорони здоров’я
Харківського медичного коледжу  №2
 
 
І. Загальні положення
 
1.1. Кабінет (лабораторія) коледжу є навчальною і практичною базою, що забезпечує поєднання теоретичного та практичного навчання.
 
1.2. Перелік та кількість навчальних кабінетів і лабораторій визначається навчальним планом для кожної спеціальності.
 
1.3. В кабінетах та лабораторіях зосереджуються навчально-методичні комплекси, технічні засоби навчання, наочне приладдя, обладнання, реактиви, лабораторний посуд, медичний інструментарій тощо,  необхідні для проведення лабораторних і практичних занять. Забороняється в кабінеті (лабораторії) зберігати отруйні, вибухонебезпечні, легкозаймисті речовини.
 
1.4. На кожен навчальний рік наказом директора призначається завідуючий кабінетом (лабораторією), за що  він отримує додаткову плату в розмірах, встановлених нормативними документами.
 
ІІ. Організаційні питання
 
2.1. Оформлення та устаткування навчального кабінету (лабораторії) повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам до утримання навчальних приміщень відповідно до чинних нормативних документів.
 
2.2. Приміщення, відведені для розміщення кабінету (лабораторії) повинні за своїми розмірами відповідати кількості осіб, що в них навчаються, з урахуванням поділу груп на підгрупи на лабораторних та практичних заняттях.
 
2.3. Залежно від свого призначення навчальні кабінети (лабораторії) оснащуються технічними засобами, наочним приладдям, обладнанням, лабораторним посудом, реактивами, медичним інструментарієм та ін., що необхідні для демонстраційних робіт на лекційних заняттях і для проведення лабораторних і практичних робіт, а також протипожежним обладнанням.
 
2.4. В кабінеті (лабораторії) для проведення лабораторних та практичних занять, кожен студент має бути забезпечений робочим місцем і всім необхідним для індивідуальної роботи під керівництвом і контролем викладача. Обладнання повинно максимально відповідати обладнанню майбутнього робочого місця фахівця.
 
2.5. Кабінет (лабораторія) повинен мати методичний куток, в якому розміщується план роботи кабінету, навчально-методичний комплекс та інша документація.
 
2.6. За матеріально-технічне та методичне забезпечення кабінету (лабораторії) його санітарний стан, організацію ремонту обладнання та самого приміщення, за проведення інвентаризації майна відповідає завідуючий кабінетом (лабораторією). 
 
Положення
про методичну раду
Комунального закладу охорони здоров’я 
Харківського медичного коледжу №2
 
І. Загальні положення
1.1. Методична рада коледжу створюється з метою поліпшення та удосконалення навчально-виховного процесу, координації та систематизації роботи циклових (предметних) комісій, впровадженню передового педагогічного досвіду.
1.2. Методична рада керується Конституцією України, Законом України „Про освіту”, Законом України „Про вищу освіту”, Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами і наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Статутом коледжу, наказами директора коледжу та цим положенням.
 
ІІ. Основні завдання
2.1. Удосконалення навчальних та робочих програм, навчальних планів та іншої навчально-методичної документації, навчальних та методичних рекомендацій, навчальних посібників, підручників для медичних коледжів та інших навчальних закладів.
2.2. Удосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів.
2.3. Вивчення та розповсюдження досвіду провідних викладачів, роботи кабінетів та гуртків коледжу.
2.4. Створення та використання наочних посібників, технічних засобів навчання.
2.5. Впровадження інноваційних технологій навчання.
2.6. Вивчення та узагальнення досвіду роботи циклових (предметних) комісій з питань навчально-виховної, методичної роботи, а також питань організації практичного навчання студентів.
2.7. Організація та проведення студентських науково-практичних конферецій, семінарів, конкурсів творчих робіт.
2.8. Удосконалення планування та організації навчального процесу.
2.9. Організація та проведення державних іспитів, підсумкової атестації студентів.
 
ІІІ. Структура і порядок роботи методичної  ради
3.1. Склад методичної ради затверджується директором коледжу терміном на один навчальний рік.
3.2. До складу методичної ради коледжу входять директор коледжу, його заступники, завідуючі відділеннями, керівник фізичного виховання, голови циклових (предметних) комісій, методист, викладачі – методисти.
3.3. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.
3.4. Робота методичної ради проводиться згідно плану, який розробляється на кожен навчальний рік та затверджується директором коледжу.
3.5. Методична рада збирається в терміни, які встановлюють координаційним графіком роботи коледжу або заступник директора з навчальної роботи, але не менш одного разу на два місяці.
 
IV. Узгодження та затвердження рішень
4.1. Засідання методичної ради старанно готуються, члени ради повинні заздалегідь ознайомитися з порядком денним засідання, матеріалами цього засідання.
4.2. З питань, які обговорюються на засіданні методичної ради, виносяться рішення з вказівкою термінів виконання та осіб, відповідальних за їх виконання.
4.3. Рішення методичної ради приймаються простою більшістю голосів.
4.4. Рішення та пропозиції методичної ради можуть бути винесені на засідання педагогічної ради, циклових (предметних) комісій.
4.5. Кожен член методичної ради зобов’язаний відвідувати засідання ради, приймати активну участь в її роботі, своєчасно виконувати доручення.
4.6. Засідання методичної ради оформляється протоколом, який підписує голова і секретар методичної ради. В кожному протоколі вказується його номер, дата засідання ради, кількість присутніх, порядок денний засідання, короткий, але зрозумілий і вичерпний зміст виступів і прийнятих рішень по розглянутому питанню.
4.7. Протоколи методичної ради є документ постійного зберігання, зберігається в архіві коледжу та здаються по акту з прийому і здачі справ коледжу.
4.8. Голова методичної ради повинен організувати систематичну перевірку виконання прийнятих рішень.
 
Положення
про педагогічну раду
Комунального закладу охорони здоров’я
Харківського медичного коледжу №2
 
І. Загальні положення
1.1. Педагогічна рада створюється для забезпечення колегіальності обговорення навчально-виховної і методичної роботи, фізичного виховання студентів, інших питань діяльності коледжу.
1.2. Педагогічна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про освіту”, Законом України „Про вищу освіту”, Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами і наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Статутом коледжу, наказами директора коледжу та цим положенням.
 
ІІ. Основні завдання
2.1. Об’єднання зусиль усього педагогічного колективу коледжу на:
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які мають необхідні теоретичні знання та практичні навики;
- постійне удосконалення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог часу, науки, техніки;
- здійснення заходів по удосконаленню методичної та матеріально-технічної баз;
- виконання плану навчально-виховної  роботи коледжу;
- формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян.
2.2. Педагогічна рада розглядає та обговорює:
- заходи з виконання Указів Президента України, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, Закону України „Про вищу освіту”, наказів та рішень Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, наказів, розпоряджень директора;
- стан навчально-виховної і методичної роботи, питання удосконалення методів навчання, зміцнення зв’язку теоретичного і практичного навчання;
- стан та підсумки роботи відділень, циклових (предметних) методичних комісій, класних керівників навчальних груп;
- стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи;
- план розвитку коледжу та укріплення його навчально-методичної бази;
- план навчально-виховної роботи коледжу;
- досвід роботи циклових (предметних) методичних комісій та досвід найкращих викладачів;
- доповіді викладачів з найбільш актуальних питань навчання та виховання студентів;
- питання підвищення кваліфікації та атестації викладачів коледжу;
- питання охорони праці та протипожежної безпеки;
- питання нового набору студентів та випуску фахівців коледжу, а також питання зв’язку з випускниками коледжу, вивчення їх професійної діяльності і на основі її аналізу удосконалення роботи з навчання та виховання студентів;
- заходи з підготовки, проведення, а також підсумки семестрових, перевідних, державних іспитів, причини відрахування студентів за семестр або навчальний рік;
- стан дисципліни студентів, пропозиції про заохочення студентів та працівників коледжу;
- питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, а також в окремих випадках питання поновлення студентів в коледжі;
- питання трудової дисципліни та виконання функціональних обов’язків, відповідності кваліфікації окремих викладачів виконуємої ними педагогічної та виховної роботи за поданням директора коледжу на підставі матеріалів комісії, яка складається з числа найбільш досвідчених викладачів; 
Викладачі та працівники коледжу роботу, яких планується обговорити, мають право бути присутніми на засіданні педагогічної ради. Про день засідання вони повідомляються не пізніше ніж за 7 діб.
 
ІІІ. Структура і порядок роботи педагогічної ради
3.1. Педагогічна рада коледжу організується у складі директора коледжу, заступників директора, завідуючих відділеннями, голів циклових (предметних) комісій, керівника фізичного виховання, методиста, викладачів, завідуючого бібліотекою, коменданта гуртожитку.
3.2. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік.
3.3. Секретар педагогічної ради обирається відкритим голосуванням.
3.4. Робота педагогічної ради проводиться згідно плану, який розробляється на кожен навчальний рік.
3.5. План роботи педагогічної ради після обговорення на засіданні педагогічної ради, затверджується директором коледжу.
3.6. Педагогічна рада збирається в терміни, які встановлюють координаційним графіком роботи коледжу або директором, але не менш одного разу на два місяці.
 
IV. Узгодження та затвердження рішень
4.1. Засідання педагогічної ради старанно готуються, члени ради заздалегідь знайомляться з порядком денним засідання, матеріалами цього засідання, проектами рішень.
4.2. З питань, які обговорюються на засіданні педагогічної ради, виносяться рішення з вказівкою термінів виконання та осіб, відповідальних за виконання.
4.3. Рішення педагогічної ради приймаються простою більшістю голосів, вступають в силу після затвердження їх директором та являються обов’язковими для усіх працівників та студентів коледжу.
4.4. У випадку розбіжності між директором коледжу та педагогічною радою, директор проводить у життя своє рішення та доповідає про виникнення розбіжності Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації. 
4.5. Кожен член педагогічної ради зобов’язаний відвідувати засідання ради, приймати активну участь в її роботі, своєчасно виконувати доручення.
4.6. Засідання педагогічної ради оформляється протоколом, який підписує голова і секретар педагогічної ради. В кожному протоколі вказується його номер, дата засідання ради, кількість присутніх, порядок денний засідання, короткий, але зрозумілий і вичерпний зміст виступів і прийнятих рішень по розглянутому питанню.
4.7. Протоколи педагогічної ради є документ постійного зберігання, зберігається в архіві коледжу та здаються по акту з прийому і здачі справ коледжу.
4.8. Голова педагогічної ради повинен організувати систематичну перевірку виконання прийнятих рішень та підсумки перевірок ставити на обговорення.
 
 
Положення
про спортивну залу
Комунального закладу охорони здоров’я 
Харківського медичного коледжу №2
 
 
І. Загальні положення
 
Положення про спортивну залу Комунального закладу охорони здоров’я Харківського медичного коледжу №2 розроблене відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Положення про навчальні кабінети та інших нормативних і правових документів. Дане положення відповідає вимогам основних державних документів у галузі освіти, а отже ним можна користуватися викладачам фізичного виховання та адміністрацією коледжу під час організації фізичного виховання студентів. 
Дане Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально- технічного оснащення спортивної зали згідно з санітарно-гігієнічними нормами і є обов’язковим для їх організації. Спортивна зала – це приміщення зі створеним навчально-методичним середовищем, оснащене спортивним обладнанням та інвентарем.
 
ІІ. Мета, завдання та основні форми організації спортивної зали.
 
1. Основна мета створення спортивної зали забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу, спортивно-масової роботи та реалізації завдань відповідно до вимог чинного законодавства. 
2. Завданням функціонування спортивної зали є створення передумов для організації індивідуального та диференційованого навчання; реалізації практично дійової і творчої складових змісту навчання та тренування; забезпечення поглибленого та профільного навчання; організації роботи спортивних гуртків та секцій; індивідуальної підготовки викладачів до занять, підвищення його науково- методичного та практичного рівня. 
3. Перед початком навчального року проводиться огляд спортивної зали з метою визначення стану його готовності до проведення практичних занять. 
4. Державні санітарні правила і норми обладнання спортивного залу та організації навчально-тренувального процесу мають відповідати діючим вимогам. 
 
ІІІ. Тип спортивної зали
 
1. Тип спортивної зали КЗОЗ Харківського медичного коледжу №2 - ігровий. 
2. Інші приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять організовуються відповідно до умов і потреб коледжу. 
 
 
ІV. Матеріально-технічне забезпечення спортивної зали
 
1. Комплектація спортивної зали здійснюється відповідно до вимог навчальної програми та типового переліку спортивного обладнання. 
2. Кімната предметної комісії фізичного виховання може бути обладнана шафами для зберігання методичної літератури, звітної та облікової документації з фізичного виховання, стендами, плакатами з методики навчання та розвитку рухових якостей, роздаткового матеріалу. 
3. Куточок спортивно-масової роботи в цій кімнаті може містить: 
- план спортивно-масової та оздоровчої роботи на навчальний рік; 
- положення про спартакіаду та таблицю про її проведення; 
- стенд нормативів оцінки з фізичного виховання; 
- стенд кращі спортсмени коледжу; 
- предметна комісія фізичнго виховання та план його роботи; 
- розклад роботи спортивних секцій. 
4. Також може бути організована інвентарна кімната для зберігання інвентарю та обладнання, спортивної форми та взуття. 
5. Матеріальні цінності спортивної зали обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка має бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою. 
6. Облік та списання фізичного застарілого обладнання та інвентарю проводиться відповідно до інструкції, затвердженої Міністерством фінансів України. 
7. Спортивна зала забезпечена аптечкою з набором медикаментів для надання медичної допомоги та засобами пожежегасіння. 
 
V. Навчально-методичне забезпечення спортивної зала
 
1. У спортивній залі є навчально-методична література: 
- Закон У країни «Про фізичну культуру і спорт»; 
- національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту; 
- цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» та план заходів щодо її реалізації; 
- контрольні тести та нормативи оцінки з фізичного виховання; 
- навчальні програми;
 - журнали обліку роботи спортивних секцій; 
- положення про спартакіаду; 
- протоколи змагань та звітів головного судді; 
- документація з охорони праці та інше. 
 
VІ. Оформлення спортивної зали
 
1. На вхідних дверях відповідна напис: «Спортивна зала». 
2. Для оформлення спортивної зали створено навчально-методичні експозиції змінного або постійного характеру, які розташовані на стендах спортивного куточка: 
- інструкція з охорони праці та правила поведінки в спортивному залі; 
- портрети видатних спортсменів- студентів  коледжу; 
- план спортивно-масової роботи; 
- положення про спартакіаду; 
- таблиця ходу спартакіади; 
- розклад роботи спортивних секцій; 
- графік навчального процесу з фізичного виховання. 
 
VІІ. Керівництво фізкультурно-спортивним залом
 
1. Роботою спортивної зали керує керівник фізичного виховання, який призначається директором з числа досвідчених викладачів фізичного виховання, наказом по коледжу. 
2. Керівник фізичного виховання несе відповідальність за зберігання, використання та дотримання у належному технічному стані спортивного обладнання та інвентарю. 
3. Обов’язки керівника  фізичного виховання: 
- складання перспективного плану удосконалення навчально-матеріальної бази; - забезпечення умов для проведення занять; 
- систематизація та паспортизація спортивних споруд; 
- забезпечення дотримання в спортивному залі правил електричної та пожежної безпеки; 
- систематичний ремонт спортивної та тренажерної залів. 
 
 
Положення
про циклову (предметну) комісію
Комунального закладу охорони здоров’я
Харківського медичного коледжу №2
 
І. Загальні положення
1.1. Циклова (предметна)  комісія – структурний навчально-методичний підрозділ коледжу, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін.
1.2. Циклова (предметна) комісія створюється наказом директора коледжу на кожен навчальний рік.
1.3. Циклова (предметна)  комісія організується у складі не менш ніж 3 викладачів. До складу предметної комісії входять викладачі однієї дисципліни. До складу циклової  комісії входять викладачі споріднених дисциплін.
1.4. Безпосереднє керівництво роботою циклової (предметної) комісії здійснює голова комісії, який призначається наказом директора коледжу з числа провідних викладачів комісії. За керівництво роботою комісії голова отримує кошти у встановленному чинним законодавством порядку.
1.5. Загальне керівництво роботою циклових (предметних) комісій здійснює заступник директора з навчальної роботи.
1.6. У своїй діяльності циклова (предметна) комісія керується Законом України „Про освіту”, Законом України „Про вищу освіту”, Указами Президента України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами і наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом коледжу, наказами директора коледжу та цим положенням.
 
ІІ. Основні завдання
Основним змістом роботи циклової (предметної) комісії являється: 
2.1. Розробка та впровадження в життя заходів, спрямованих на забезпечення підвищення якості навчання та виховання студентів.
2.2. Впровадження інноваційних методик викладання навчальних дисциплін, на достатньому рівні проведення лекційних, практичних, лабораторних або семінарських занять.
2.3. Розробка та запровадження в життя заходів з удосконалення практичної підготовки студентів.
2.4. Вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи досвідчених викладачів, надання допомоги викладачам - початківцям в здобутті педагогічної майстерності.
2.5. Організація роботи по застосуванню наочних посбників та технічних засобів в навчальному процесі.
2.6. Контроль та аналіз знань студентів, напрацювання єдиних норм та вимог до їх оцінки, рецензування контрольних робіт, організація самостійної роботи студентів.
2.7. Обговорення, затвердження, рецензування та впровадження нових навчальних програм зі спеціальностей, методичних розробок, підручників, навчальних посібників, контроль за їх виконанням.
2.8. Обговорення та затвердження екзаменаційних документів для проведення семестрових, державних, вступних іспитів, завдань до контрольних робіт. 
2.9. Обговорення та затвердження планів роботи циклової (предметної) комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, індивідуальних планів роботи викладачів, а також планів і змісту роботи навчальних кабінетів, лабораторій.
2.10. Керівництво експериментальною, дослідницькою роботою та технічною творчістю студентів.
Зміст роботи циклової (предметної) комісії в кожному окремому випадку визначається з урахуванням конкретних завдань, які стоять перед коледжем та специфіки його роботи.
 
ІІІ. Права
3.1. Циклова (предметна) комісія має право вносити пропозиції щодо змісту та об’єму діючих навчальних планів та програм, удосконалення виховної, навчальної та методичної роботи.
3.2. Кожен член циклової (предметної) комісії має право подавати на розгляд пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи, відвідувати лекційні та практичні заняття викладачів членів циклової (предметної) комісії та інших викладачів коледжу.
 
IV. Організаційна робота
4.1. Робота циклової (предметної) комісії проводиться згідно плану, який затверджується заступником директора з навчальної роботи на кожен навчальний рік.
4.2. На голову циклової (предметної) комісії покладаються:
      - організація роботи циклової (предметної) комісії;
      - складання планів роботи циклової (предметної) комісії;
      - вивчення роботи членів  комісії, організація контролю за якістю проведення ними лекційних та практичних занять; 
      - організація взаємовідвідувань занять викладачами, керівництво у проведенні та обговоренні відкритих занять;
      - розгляд індивідуальних планів роботи викладачів циклової (предметної) комісії;
      -  організація систематичної перевірки виконання раніше прийнятих рішень комісії та повідомлення  про підскумки перевірки на засіданнях комісії;
      - ведення обліку та подання звітів про роботу циклової (предметної) комісії заступнику директора з навчальної роботи (після обговорення на засіданні комісії).
4.3. Члени циклової (предметної) комісії повинні відвідувати засідання комісії, брати активну участь в її роботі, виконувати прийняті комісією рішення та доручення голови комісії.
4.4. Циклова (предметна) комісія повинна мати наступні документи:
- план роботи;
- протоколи засідань;
- контрольні екземпляри усієї діючої навчально-методичної документації;
- звіти про роботу комісії за навчальний рік;
- методичні розробки занять та інше.
 
Положення
про читальну залу бібліотеки  
КЗОЗ Харківського медичного коледжу№2
 
                                        1. Загальні положення
 
1.1. Читальний  зал є  структурним підрозділом бібліотеки КЗОЗ Харківського медичного коледжу №2. 
1.2. В своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Положенням про бібліотеку  КЗОЗ Харківського медичного коледжу №2». 
                                                                                
                                                  2. Зміст роботи
2.1 Вагому частину універсального  фонду читального залу  складають  книги   з різних галузей медицини : наукові збірники, науково-популярна, навчально-методична література, та література суспільно-політичної, науково-природничої, філологічної тематики,  українська і світова художня класика
2.2. Враховуючи  потреби читачів бібліотека формує фонд  читального залу ; поповнює новими документами, пропонує фонд періодики.  
2.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне  та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, художню та іншу літературу. 
2.4. Ретельно веде довідково-бібліографічний апарат, укладає списки літератури, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди літератури, дні інформації.
2.5. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом використання бібліотечних каталогів, картотек,  консультацій.
2.6. Здійснює аналітичний опис статей журналів, збірників документів.
2.7. Веде статистичний облік користувачів , динаміки читання, відвідування.
2.8. Розгортає  тематичні книжкові виставки ,відкриті перегляди літератури до урочистих подій та знаменних дат, інформативний куточок .
2.9. Розповсюджує бібліотечно-бібліографічні знання серед студентів: бесіди, консультації, бібліотечні заняття.
2.10 Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів , створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.