(057) 392-15-78
(057) 706-39-66

Положення про студентський гуртожиток КЗОЗ ХОМК

   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                         
 Директор КЗОЗ ХОМК
                                                                                               
   __________ Е.В.Хомченко
                                                                                         
  “_____”___________2017р
 
 
 
ПОГОДЖЕНО
Голова первинної профспілкової організації
співробітників і студентів
________________________  Т.П. Жадан
 
Голова  студентської ради КЗОЗ ХОМК
________________________ Л.А. Конопля             
                                           
 
Положення
Про студентський гуртожиток 
Комунального закладу охорони здоров’я 
Харківського обласного медичного коледжу 
 
Це положення складене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України № 1004 від 13.11.2007р «Про затвердження Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу» 
I.Загальні положення
 
1. Це положення регламентує функціонування студентського гуртожитку Комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного медичного коледжу(далі - Коледж), визначає порядок надання житлової площі в гуртожитку, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі – Положення).
2. Студентський гуртожиток  Коледжу – це структурний підрозділ коледжу, призначений  для проживання на період навчання іногородніх студентів, а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. 
3. Іноземні громадяни, які навчаються в Коледжі, розміщуються в гуртожитку на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.
4. Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватися керівництвом Коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.
5. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів. 
6. У гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого 
місця проживання. 
7. Поселення Студентів до студентського гуртожитку здійснюється рішенням комісії по поселенню та виселенню з гуртожитку, за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання. 
8. Студентський гуртожиток підпорядковуються керівництву Коледжу і може здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі Коледжу.
9. Гуртожиток може бути:
для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках);
для проживання сімей Студентів, абітурієнтів (на період вступних іспитів).
10. Гуртожиток жіночого  типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням, що визначено керівництвом Коледжу за і погоджено з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
11. Працівники  Коледжу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням комісії по поселенню та виселенню з гуртожитку  Коледжу і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
12. Розміщення підрозділів Коледжу, а також інших організацій забороняється.
13. Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами. 
14. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків. 
15. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджуються директором Коледжу  за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
16. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором Коледжу.
 
II. Надання житлового місця в гуртожитках
 
17. Розміщення Студентів у гуртожиток та виселення з нього, умови проживання, права і обов’язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток ХМК №2, яке розроблено на підставі «Типового Положення про студентський гуртожиток» за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
18. Розподіл місць проживання у гуртожитку між відділеннями здійснюється рішенням комісії по поселенню та виселенню з гуртожитку із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
19. Списки Студентів на проживання в гуртожиток готуються комісією  по поселенню та виселенню з гуртожитку і затверджуються директором Коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
20. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку  Директор Коледжу укладає угоду із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.
21. Облік ордерів (направлень) та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.
22. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.
23. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку. 
Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.
24. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку  у встановленому порядку.
25. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку (студентського містечка) без погіршення умов проживання.
 
III. Користування гуртожитками. Умови проживання
 
31. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 2300 години вільно, а з 2300 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.
32. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2100. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку, або студентський квиток черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку. 
Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили. 
33. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом вищого навчального закладу. Усі заходи повинні закінчуватись до 2300.
34. У кожній кімнаті з числа Студентів, які проживають у ній, обирається староста.
35. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).
36. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:
користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;
обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи  працівників гуртожитку тощо;
звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку  і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва вищого навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
37. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:
знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням; 
дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в коменданта гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
реєструвати додаткові електроприлади в коменданта гуртожитку;
попереджувати коменданта гуртожитку при залишенні гуртожитку);
38. Після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в дводенний термін.
39. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:
переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із комендантом гуртожитку;
переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу коменданта гуртожитку;
проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;
проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
залишати сторонніх осіб після 2100 без письмового дозволу коменданта гуртожитку;
палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;
порушувати тишу з 2200 до 0700;
створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
тримати в гуртожитку тварин.
40. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені. 
За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:
зауваження;
догана; 
відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
розірвання угоди на проживання.
41. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом вищого навчального  закладу  за  поданням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.
42. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань керівником вищого навчального закладу.
 
 
IV. Виселення із студентських гуртожитків
 
43. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях та абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом,  залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом наступного дня після оголошення результатів випробувань. 
44. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в дводенний термін від дня видачі відповідного наказу. 
У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів  цей термін може бути продовжений до 2 тижнів.
45. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки і плата за проживання не повертається. 
 
V. Плата за житло та послуги
46. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям, які проживають у гуртожитку.
47. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку установлюється адміністрацією Коледжу і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.
48. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.
49. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед. Плата за користування гуртожитком стягується зі студентів, абітурієнтів за весь час проживання і період канікул.
50. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканців, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.
 
VI. Обов’язки адміністрації Коледжу та адміністрації гуртожитку
 
51. Адміністрація Коледжу несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.
52. Адміністрація Коледжу та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного законодавства.
53. Адміністрація Коледжу та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.
54. Адміністрація Коледжу та адміністрація гуртожитку зобов'язані:
забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;
забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами  для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території; 
здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку;
своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;
укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у  гуртожитку;
інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту; 
забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.
55. Адміністрація Коледжу спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.
56. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.
57. Адміністрація Коледжу спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитку (студентського містечка) коледжу.
58. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
59. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту адміністрацією Коледжу надається житлова площа в тому самому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.
                                            
 
 
 
 
 
 
Розглянуто та затверджено  
на засіданні педагогічної ради КЗОЗ
Харківського обласного медичного коледжу
протокол № ____  від ”___” ____________ 2017р.